Informačný servis
Uznesenia vlády Slovenskej republiky.


Hore

Zoznam uznesení zo dňa 31. 5. 2000

0385_2000
k návrhu legislatívneho zámeru Trestného zákona a Trestného poriadku
0386_2000
k návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 1999
0387_2000
k správe o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za I. štvrťrok 2000
0388_2000
k návrhu zákona o zvýšení dôchodkov v roku 2000, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2001 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia
0389_2000
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o zvýšení dôchodkov v roku 2000, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2001 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia
0390_2000
k návrhu zákona o námornej plavbe
0392_2000
k návrhu na vyslanie vojakov Armády SR do Ochranného kontingentu OSN v Irackej republike, do mierovej misie OSN v Konžskej republike, do misie OBSE v Gruzínskej republike a na rozšírenie účasti Armády SR v medzinárodných mierových silách KFOR v Kosove
0393_2000
k návrhu na voľbu sudcov bez časového obmedzenia
0394_2000
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Islandskou republikou o zabránení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku vzťahujúcej sa na dane z príjmov a z majetku
0395_2000
k návrhu na prístup Slovenskej republiky k Dohovoru o prepustení tovaru do režimu dočasného použitia, podpísanému 26. 6. 1990 v Istanbule
0396_2000
k návrhu na uzavretie Dohovoru o ochrane architektonického dedičstva Európy
0400_2000
k návrhu na účasť delegácie SR na XXVI.€plenárnom zasadnutí Stálej medzinárodnej komisie na skúšky ručných palných zbraní CIP v Brne v dňoch 6. až 8. júna 2000
0401_2000
k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády SR pre odškodnenie choroby z povolania v zmysle uznesenia vlády SR č. 225/1998
0402_2000
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2000
0403_2000
k návrhu na zabezpečenie finančných prostriedkov na prenájom priestorov pre Úrad pre verejné obstarávanie z rezervy vlády SR
0404_2000
k návrhu na uzavretie Dohody o zriadení Medzinárodného višegrádskeho fondu
0405_2000
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným višegrádskym fondom
0406_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
0407_2000
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
0408_2000
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny