Informačný servis
Uznesenia vlády Slovenskej republiky.


Hore

Zoznam uznesení zo dňa 7. 6. 2000

0411_2000
k návrhom poslanca Národnej rady SR Roberta Fica na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 612) a zákona, ktorým sa mení zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov (tlač 614)
0412_2000
k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR na rok 2000 na podporu preventívnych programov
0413_2000
k správe o plnení úloh vyplývajúcich z Komplexného programu boja so zločinnosťou
0414_2000
k návrhu na vyjadrenie vlády SR k prípustnosti sťažnosti č. 923/2000 Ing. Istvána Mátyusa proti Slovenskej republike podanej Výboru OSN pre ľudské práva
0415_2000
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave
0416_2000
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o zabránení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku vzťahujúcej sa na dane z príjmov
0417_2000
k návrhu na vyslovenie súhlasu s podpisom a ratifikáciou Protokolu o zmene Medzinárodného dohovoru o zjednodušení a zladení colných režimov dohodnutého v Bruseli 26. 6. 1999
0418_2000
k návrhu na uzavretie dohody o zriadení Úradu Fondu OSN pre populáciu v SR
0419_2000
k návrhu na zmenu štatútu Rady vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny
0420_2000
k správe o plnení Akčného programu Slovenskej republiky na postupné vylúčenie používania látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu
0421_2000
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vedenej viceprezidentom Indickej republiky Krishnan Kantom v Slovenskej republike 13. až 16. 6. 2000
0422_2000
k návrhu na prijatie uznesenia Národnej rady SR k nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 48/97 zo 7. 1. 1998
0424_2000
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2000
0426_2000
k návrhu Ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku SR za rok 1999
0427_2000
k návrhu Výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku SR za rok 1999
0428_2000
k návrhu na zloženie oficiálnej delegácie predsedu vlády SR M. Dzurindu na stretnutie predsedov vlád krajín V-4 v Prahe 9. 6. 2000
0429_2000
k prognóze plného finančného zvládnutia zadnej časti jadrovej energetiky v SR