Zoznam uznesení zo dňa 14. 6. 2000

0432_2000
k návrhu poslanca Národnej rady SR Roberta Fica na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 613)
0433_2000
k návrhu Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady SR č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (tlač 636)
0434_2000
k stratégii budovania systému štátnej pokladnice do roku 2002
0435_2000
ku komplexnej správe o stave daňových a colných nedoplatkov k 31. 12. 1999 vrátane vyhodnotenia prijatých opatrení
0436_2000
k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov Úverového a záručného výboru vlády SR
0439_2000
k návrhu na ďalší postup privatizácie podniku IMUNA, š.p. Šarišské Michaľany
0440_2000
k Telekomunikačnej politike SR na roky 2000 - 2002
0441_2000
k návrhu na úpravu podmienok zmluvy o vysporiadaní pohľadávok Slovenskej republiky voči Nikaragujskej republike uzavretej so spoločnosťou RAFFELS AG
0442_2000
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Belgického kráľovstva o policajnej spolupráci
0443_2000
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky o leteckej doprave
0445_2000
k návrhu na liberalizáciu obchodu medzi SR a ES v oblasti agrárnych výrobkov
0446_2000
k návrhu na finančné zabezpečenie nových medzinárodných zmlúv o sociálnom zabezpečení
0447_2000
k návrhu finančného zabezpečenia spolupráce SR s Komisiou OSN pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu v roku 2000
0448_2000
k návrhu opatrení na realizáciu Odporúčania UNESCO na ochranu tradičnej a ľudovej kultúry
0449_2000
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na Diplomatickej konferencii na revíziu Európskej patentovej dohody v Mníchove 20. až 29. 11. 2000
0450_2000
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2000
0451_2000
k návrhu na zmenu bodu C.3 uznesenia vlády SR č. 245 z 12. 4. 2000 k návrhu Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v železničnej osobnej doprave na rok 2000 medzi SR zastúpenou Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Železnicami SR
0452_2000
k návrhu na poskytnutie finančných prostriedkov na majetkové usporiadanie objektu, v ktorom je umiestnená Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
0453_2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
0454_2000
k návrhu na použitie prostriedkov Fondu národného majetku SR v roku 2000 v prospech Štátneho fondu ochrany a zveľaďovania poľnohospodárskeho pôdneho fondu