Zoznam uznesení zo dňa 21. 6. 2000

0455_2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1999 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2000
0456_2000
k návrhu poslanca Národnej rady SR V. Oberhausera na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
0457_2000
k návrhu poslancov Národnej rady SR Jirka Malchárka a Petra Kresáka na vydanie zákona o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona NR SR č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách
0458_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 264/1999 Z.z.
0459_2000
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 229/1994 Z.z. o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov
0460_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona SNR č. 498/1991 Zb.
0462_2000
k návrhu na zabezpečenie koordinácie priebehu prípravy a realizácie reformy verejnej správy
0464_2000
k dokončeniu transformácie a návrh na prevzatie štátnej záruky za Nový Calex, a.s. Zlaté Moravce, s cieľom zlepšiť podmienky pre privatizáciu tejto spoločnosti
0465_2000
k návrhu na voľbu JUDr. Ľudovíta Šoltýsa do funkcie sudcu bez časového obmedzenia
0466_2000
k návrhu na prevzatie štátnej záruky vládou SR za pôžičku vo výške 30 mil. EUR alebo jeho ekvivalentu v inej mene pre Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica na financovanie projektu "Povodne na území Slovenska v rokoch 1997 - 1999, odstránenie následkov a preventívne opatrenia" a k návrhu na čerpanie prvej tranže pôžičky v objeme 6 144 000 EUR v roku 2000
0468_2000
k správe o prevzatých štátnych zárukách, o stave vymáhania pohľadávok vyplývajúcich z realizovaných záruk vrátane opatrení na zvýšenie efektívnosti vymožiteľnosti realizovaných štátnych záruk
0469_2000
k návrhu Koncepcie rozvoja vodnej dopravy Slovenskej republiky
0470_2000
k návrhu doplnku návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2000 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
0471_2000
k vyhodnoteniu podkladov z rokovaní k zámeru dovozu riečnych a námorných lodí z Ruskej federácie do Slovenskej republiky
0473_2000
k návrhu na vypracovanie rozvojového programu verejnoprávneho televízneho vysielania v SR
0474_2000
k správe o činnosti krajských úradov a okresných úradov za rok 1999
0475_2000
k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov na sociálne účely
0476_2000
k návrhu na úhradu dobrovoľného príspevku vlády Slovenskej republiky do Fondu Programu OSN na kontrolu drog
0477_2000
k návrhu na uzavretie dohody o zriadení Regionálnej styčnej úradovne Úradu OSN pre kontrolu drog a prevenciu kriminality v Slovenskej republike
0478_2000
k návrhu na vyslanie delegáta Slovenskej republiky na druhú časť šiesteho zasadnutia Zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre morské dno v Kingstone na Jamajke
0479_2000
k návrhu na vymenovanie profesionálneho vojaka do hodnosti generálmajor
0480_2000
k návrhu na vymenovanie profesionálnych vojakov Armády SR do prvej generálskej hodnosti
0481_2000
k správe o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy ministerského predsedu Slobodného štátu Bavorsko Edmunda Stoibera v Slovenskej republike 3. 5. 2000
0483_2000
k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2000
0484_2000
k návrhu na účasť delegácie vlády Slovenskej republiky na zasadnutí Rady OECD na ministerskej úrovni 25. až 27. 6. 2000
0486_2000
k návrhu Vyhlásenia vlády SR k Druhej správe Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii o Slovensku (ECRI)