Zoznam uznesení zo dňa 28. 6. 2000

0488_2000
k návrhu zákona o vysielaní a retransmisii
0489_2000
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o vysielaní a retransmisii
0490_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 123/1996 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
0491_2000
k alternatívnemu návrhu usporiadania samosprávy vyšších územných celkov
0492_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia, že stavba "Výroba oceľových lán a výrobkov z oceľového drôtu BEKAERT Bánovce nad Bebravou - Biskupice" je významnou investíciou, ktorej uskutočnenie je vo verejnom záujme
0493_2000
k návrhu na schválenie Príspevkového programu ŠTART 2000
0494_2000
k Správe o pripravenosti SR na členstvo v Európskej únii za obdobie september 1999 - jún 2000
0495_2000
k odpočtu plnenia úloh Národného programu pre prijatie acquis communautaire 2000 k 21. 6. 2000
0496_2000
k správe o priebehu a výsledkoch rokovaní o pristúpení SR do Európskej únie v 1. polroku 2000
0497_2000
k návrhu na odvolanie Ing. Tibora Brezovského z funkcie vedúceho úradu Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR
0498_2000
k analýze sociálno-ekonomického rozvoja a zámerom rozvoja Banskobystrického kraja
0499_2000
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac júl 2000
0500_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
0501_2000
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
0502_2000
k návrhu na prevzatie štátnej záruky za bankové úvery na financovanie výstavby diaľnic a ciest v roku 2000 - II.
0503_2000
k návrhu na prevzatie štátnej záruky za úvery Slovenským elektrárňam, a.s., ktoré budú použité v roku 2000
0504_2000
k návrhu na zmenu rozhodnutia vlády SR o predaji akcií spoločnosti Nafta, a.s.