Zoznam uznesení zo dňa 6. 7. 2000

0508_2000
k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone NR SR o štátnom rozpočte na rok 2000 v kapitole Všeobecná pokladničná správa - Sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity - II. časť
0509_2000
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o vzájomnej pomoci v colných otázkach
0510_2000
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o leteckej doprave
0511_2000
k rizikám a východiskám plnenia Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti bytovej výstavby
0512_2000
k návrhu globálnej schémy na riešenie pohľadávok štátu a verejno-právnych inštitúcií
0513_2000
k správe o výsledkoch uplatňovania dovoznej prirážky
0514_2000
k návrhu na ďalší postup privatizácie podniku MEDIKA, š.p. Bratislava
0515_2000
k správe o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy delegácie vlády SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom v Českej republike 20. -23. 5. 2000
0516_2000
k správe zo 16. riadneho zasadnutia Rady colnej únie SR a ČR uskutočneného 9. 5. 2000 v Prahe
0517_2000
k návrhu na odvolanie a vymenovanie člena Vládneho výboru pre posudzovanie a navrhovanie štátnych záruk na financovanie a poisťovanie vývozných úverov so štátnou podporou
0518_2000
k návrhu na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky voči Zambijskej republike
0519_2000
k návrhu Zásad vlády SR na postup pri správe a vysporiadaní pohľadávok SR v zahraničí
0520_2000
k Projektu Veľké jubileum roka 2000
0521_2000
k Projektom na kultúrne aktivity - rok 2000 /II. štvrťrok 2000/
0522_2000
k návrhu na zmenu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o vojensko-technickej spolupráci
0523_2000
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Albánskej republiky o obchodno-hospodárskej spolupráci
0524_2000
k návrhu na určenie alternáta zástupcu SR v Európskej komisii pre demokraciu prostredníctvom práva
0525_2000
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 414 z 10. 6. 1997
0526_2000
k návrhu na zvýšenie limitu na reprezentačné výdavky a dary pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva kultúry SR na rok 2000
0527_2000
k návrhu na zavedenie preferenčnej colnej sadzby u viskózových vlákien
0528_2000
k návrhu na doplnenie zákonnej úpravy poskytovania funkčných požitkov niektorým ústavným činiteľom
0529_2000
k návrhu na zabezpečenie finančných prostriedkov na úhradu DPH za projekty PHARE realizované Centrálnou finančnou a kontraktačnou jednotkou pri ÚV SR
0530_2000
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac júl 2000
0531_2000
k návrhu Rozhodnutí Asociačnej rady Slovenskej republiky/Európskej únie k účasti Slovenskej republiky na programoch Spoločenstva v oblasti odbornej prípravy, vzdelávania a mládeže
0532_2000
k návrhu koncepcie transformácie a privatizácie štátnych podnikov Slovenskej autobusovej dopravy