Zoznam uznesení zo dňa 12. 7. 2000

0535_2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov
0536_2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z.z. a ústavného zákona č. 9/1999 Z.z.
0537_2000
k návrhu na odvolanie predsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR a poverenie riadením Správy štátnych hmotných rezerv SR
0538_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/1997 Z.z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni
0539_2000
k návrhu zákona o Slovenskom rozhlase
0540_2000
k návrhu zákona o Slovenskej televízii
0541_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/1997 Z.z. Branný zákon
0542_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 370/1997 Z.z. o vojenskej službe v znení zákona č. 10/2000 Z.z.
0543_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 380/1997 Z.z. o peňažných náležitostiach vojakov
0544_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
0545_2000
k informácii o príprave štátneho rozpočtu na rok 2001
0546_2000
k návrhu negociačnej pozície SR v kapitole Slobodné poskytovanie služieb
0547_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia o určení majetkovej účasti štátu a rozhodnutia o následnej privatizácii časti majetkovej účasti štátu na podnikaní obchodnej spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s. so sídlom Bratislava
0548_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutí, ktorými sa menia časti rozhodnutí Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR o privatizácii podnikov: ZTS Pohronské strojárne, š.p. so sídlom Hliník nad Hronom, Vápenka Margecany, š.p. so sídlom Margecany, Nákladná automobilová doprava, š.p. Košice, odštepný závod 1023 Košice so sídlom Košice, Semenársky štátny majetok, š.p. Topoľčany so sídlom Topoľčany, Slovenské liečebné kúpele, š.p. so sídlom Sliač, Slovenské liečebné kúpele, š.p. so sídlom Nový Smokovec, Slovenské liečebné kúpele, š.p. so sídlom Rajecké Teplice
0549_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia o naložení s majetkovou účasťou Fondu národného majetku SR na podnikaní spoločností: AGRO-BIO HUBICE, a.s. so sídlom v Hubiciach, ENERGO POWER a.s. so sídlom v Košiciach, LR CRYSTAL a.s. so sídlom v Lednických Rovniach, MILSY a.s. so sídlom v Bánovciach nad Bebravou, SLOVPOL a.s. so sídlom v Trenčíne, PRIATEĽSTVO a.s. so sídlom v Bratislave, SEMAT, a.s. so sídlom v Trnave, Staveco Galanta, a.s. so sídlom v Galante
0550_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Trenčín - časť Obvodné zdravotné stredisko Trenčín, Gagarinova ul.
0551_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Šaľa - časť Obvodné zdravotné stredisko Tešedíkovo - zubná ambulancia
0552_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Šaľa - časť Obvodné zdravotné stredisko Neded
0553_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Trenčín - časť Obvodné zdravotné stredisko Trenčín, Kiššova ul.
0554_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Šaľa - časť Obvodné zdravotné stredisko Tešedíkovo
0555_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii zdravotníckeho zariadenia Poliklinika ZŤS Martin
0556_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Sabinov - Obvodné zdravotné stredisko Lipany, Komenského 20, časť zubné
0557_2000
k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
0558_2000
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac júl 2000
0559_2000
k správe o programe ďalšej ťažby uhlia na Slovensku
0560_2000
k analýze výskumu a vývoja na vysokých školách, v organizáciách z pôsobnosti Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov od r. 1993, jeho výsledkov a prínosov z uplatnenia v hospodárskej a spoločenskej praxi, vrátane štruktúry zdrojov použitých na ich financovanie a návrhov opatrení, smerujúcich k racionalizácii ich organizačného usporiadania a financovania - súhrnná správa
0561_2000
k návrhu nového modelu financovania vedy a techniky v SR
0562_2000
k návrhu na uzavretie Protokolu pozmeňujúceho Európsky dohovor o cezhraničnej televízii
0563_2000
k analýze vývoja finančného hospodárenia v Sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovniach a možného zvýšenia odvodov do nich
0564_2000
k správe o priebehu a výsledkoch 58. zasadania Dunajskej komisie konaného v Budapešti 10. - 14. apríla 2000
0565_2000
k aktualizácii Národného akčného plánu pre povodie Dunaja
0566_2000
k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, rozpočtovaných v rozpočtovej kapitole Všeobecná pokladničná správa na finančné zabezpečenie aktivít rezortu školstva SR v II. polroku 2000
0567_2000
k návrhu na rozdelenie finančných prostriedkov obciam z výnosu lotérií a iných podobných hier na dokončovanie stavieb základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby na rok 2000
0568_2000
k návrhu na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na riešenie platobnej schopnosti zdravotných poisťovní z prostriedkov Všeobecnej pokladničnej správy
0569_2000
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu
0570_2000
k správe o spotrebe antibiotík a vývoji rezistencie na antibiotiká vo veterinárnej a humánnej medicíne
0571_2000
k návrhu na členstvo Slovenskej republiky v Medzinárodnom centre pre štúdium ochrany a reštaurovania kultúrnych pamiatok ICCROM
0572_2000
k správe o priebehu a výsledkoch oficiálnejnávštevy predsedu Rady ministrov Poľskej republiky Jerzyho Buzeka v SR 31. 5. 2000
0573_2000
k návrhu na použitie zostatku finančných prostriedkov z realizácie humanitárnej pomoci pre slovenské gymnázium v Báčskom Petrovci v Juhoslovanskej zväzovej republike na dokončenie rekonštrukcie základnej školy v kosovskej dedine Glavišica a humanitárnu pomoc pre obyvateľov Čečenska
0574_2000
k návrhu na zvýšenie limitu na reprezentačné výdavky a dary pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva spravodlivosti SR - civilnú časť na rok 2000
0575_2000
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesení Národnej rady SR č. 854, 861, 864, 871 a 872/2000 prijatých na 31. schôdzi
0576_2000
k správe vlády Slovenskej republiky o plnení Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky
0577_2000
k zámeru a postupu privatizácie SPP, š.p.
0578_2000
k návrhu Programu štátnej pomoci na rozvoj okresov s vysokou mierou nezamestnanosti a Kritérií na realizáciu Programu štátnej pomoci na rozvoj okresov s vysokou mierou nezamestnanosti
0579_2000
k návrhu na vrátenie zákona z 20. 6. 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 249/1994 Z.z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov s pripomienkami Národnej rade SR
0580_2000
k návrhu na schválenie aktualizácie Východiskovej, druhej a tretej periodickej správy SR k Medzinárodnému dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie a na vymenovanie delegácie SR poverenej obhajobou Východiskovej, druhej a tretej periodickej správy SR k Medzinárodnému dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
0581_2000
k návrhu na prevzatie štátnej záruky za ZTS - Dubnica nad Váhom plus, a.s. za akontáciu vo výške 13 255 453 USD v prospech VÚB, a.s. Bratislava