Zoznam uznesení zo dňa 9. 8. 2000

0586_2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o prostriedkoch verejných informácií
0587_2000
k návrhu poslanca NR SR R. Fica na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
0588_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov
0589_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
0590_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov
0591_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona NR SR č. 232/1995 Z.z.
0592_2000
k návrhu legislatívneho zámeru zákona o štátnej štatistike
0593_2000
k návrhu legislatívneho zámeru zákona o regionálnom rozvoji
0594_2000
k návrhu nariadenia vlády SR o pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica
0595_2000
k návrhu nariadenia vlády SR o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite
0597_2000
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 373/1999 Z.z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády SR č. 166/2000 Z.z.
0599_2000
k návrhu na zapožičanie štátnych vyznamenaní z príležitosti 8. výročia schválenia Ústavy Slovenskej republiky
0600_2000
k správe o realizácii programu PHARE v Slovenskej republike v roku 1999
0602_2000
k návrhu Koncepcie reformy sociálneho poistenia v Slovenskej republike
0603_2000
k návrhu na použitie finančných prostriedkov získaných z privatizácie akcií Slovenských telekomunikácií, a.s. v roku 2000
0604_2000
k správe o finančnej situácii v rezorte zdravotníctva a perspektíva financovania zdravotníctva do konca roku 2000
0605_2000
k návrhu na vymenovanie JUDr. Petra Šveca do funkcie vedúceho úradu Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR
0606_2000
k návrhu vyhodnotenia plnenia Národného programu prípravy SR na členstvo v NATO (NP PRENAME) v prvom polroku 2000
0607_2000
k návrhu na vyslovenie súhlasu s vyslaním Vojsk Ministerstva vnútra SR na spoločné cvičenie "TRANS-CARPATIA 2000" mimo územia Slovenskej republiky v roku 2000
0608_2000
k návrhu opatrení na zlepšenie finančného zabezpečenia činnosti vysokých škôl v rokoch 2000 a 2001 a opatrení na zlepšenie situácie v oblasti používania informačných technológií na vysokých školách, vyplývajúcich zo stretnutia členov vlády SR a Slovenskej rektorskej konferencie
0609_2000
k návrhu účasti delegácií Slovenskej republiky na Miléniovom Summite a 55. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov
0610_2000
k správe o priebehu a výsledkoch stretnutia predsedov vlád krajín višegrádskej skupiny v Prahe 9. 6. 2000
0611_2000
k návrhu na odvolanie a vymenovanie náhradníka stáleho zástupcu v Rade hospodárskej a sociálnej dohody SR
0612_2000
k návrhu na zmenu predsedu Koordinačnej rady na ochranu a podporu zdravia
0613_2000
k návrhu na odvolanie a vymenovanie člena Vládneho výboru pre posudzovanie a navrhovanie štátnych záruk na financovanie a poisťovanie vývozných úverov so štátnou podporou
0614_2000
k návrhu na zmenu predsedu slovenskej časti Slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu
0615_2000
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 2000
0616_2000
k návrhu úhrady jednorazového finančného príspevku do Pracovného spoločenstva Podunajských krajín
0618_2000
k návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 467 z 21. júna 2000