Zoznam uznesení zo dňa 16. 8. 2000

0619_2000
k návrhu zákona o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko
0620_2000
k návrhu zásad zabezpečovania leteckej prepravy ústavných činiteľov SR a zahraničných štátnych predstaviteľov, ako aj ďalšej leteckej činnosti v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR
0621_2000
k správe o plnení útlmového programu v odvetví rudného baníctva (Návrh ďalšieho zabezpečenia likvidácie a sociálnych nárokov uvoľnených pracovníkov)
0623_2000
k správe o zrealizovaní vysporiadania pohľadávky v zahraničí formou dovozu liekov a zdravotníckych pomôcok z Indickej republiky
0624_2000
k návrhu na poskytnutie finančných prostriedkov Slovenskej republiky do dobrovoľného fondu Rady Európy pre prípravu Európskej konferencie proti rasizmu, rasovej diskriminácii, xenofóbii a súvisiacej intolerancii "Všetci sú rôzni, všetci sú rovnakí: Od teórie k praxi", vo výške 15‚000,- FRF
0625_2000
k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov na sociálne účely
0626_2000
k správe o plnení štátneho rozpočtu SR za I. polrok 2000
0627_2000
k návrhu na schválenie žiadosti vlády SR o poskytnutie pôžičky z Rozvojovej banky Rady Európy pre "Projekt financovania infraštruktúry obcí a výstavby bytov pre ľudí s nízkymi príjmami"
0629_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutí, ktorými sa menia alebo rušia rozhodnutia o privatizácii podnikov Slovenské liečebné kúpele, š.p. so sídlom Piešťany, Východoslovenské žriedla, š.p. so sídlom Prešov, Novácke chemické závody, š.p. so sídlom Nováky, Slovnaft, š.p. so sídlom Bratislava
0630_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutí, ktorými sa menia časti rozhodnutí Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR o privatizácii podnikov Štátny majetok "Valaská Belá", š.p. so sídlom Valaská Belá, Žrebčín Nový Tekov, š.p. so sídlom Nový Tekov, Žrebčín "Motešice", š.p. so sídlom Motešice, Žrebčinec Veľký Šariš, š.p. so sídlom Veľký Šariš, Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakársky, š.p. so sídlom Veľká Lomnica, Výskumný ústav mliekárenský, š.p. so sídlom Žilina, Šľachtiteľská stanica Horná Streda, š.p. so sídlom Horná Streda, Šľachtiteľská stanica Levočské Lúky, š.p. so sídlom Levoča
0631_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Bardejov - časť Zubné stredisko Bardejov
0632_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Partizánske, časť OZS - detské, Hrnčírikova ul. č. 194/5
0633_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou akad. L. Dérera v Bratislave Zubné stredisko Žabotova 3
0634_2000
k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku na iné osoby v znení neskorších predpisov pre štátne podniky: Slovenský plynárenský priemysel, š.p. Bratislava, Západoslovenské energetické závody, š.p. Bratislava, Stredoslovenské energetické závody, š.p. Žilina, Východoslovenské energetické závody, š.p. Košice na peňažný vklad do akciovej spoločnosti GLOBTEL GSM, a.s. so sídlom Bratislava
0635_2000
k návrhu na vypovedanie Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o zjednodušenom spôsobe prekračovania štátnych hraníc občanmi s trvalým pobytom v pohraničných obciach č. 53/1986 Zb.
0636_2000
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o vzájomnej administratívnej pomoci vo veciach predchádzania, preverovania a postihovania porušenia colných predpisov
0637_2000
k návrhu na zmenu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou spolkovou vládou o výmene stážistov zjednodušenou formou výmeny verbálnych nót
0638_2000
k návrhu Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zmene Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom zamestnávaní občanov
0640_2000
k návrhu na ratifikáciu Rímskeho protokolu z roku 1988 o potláčaní protiprávnych činov proti bezpečnosti pevných plošín umiestnených na podmorskej plytčine z 10. 3. 1988 Slovenskou republikou
0642_2000
k návrhu na členstvo Slovenskej republiky v INTAS
0643_2000
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 554 z 18. 8. 1998 k návrhu koncepcie spolupráce SR s Organizáciou Spojených národov pre priemyselný rozvoj (UNIDO) na roky 1998 - 2001 a na zriadenie Centra UNIDO v Bratislave
0644_2000
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 11. medzinárodnej konferencii legálnej metrológie v Londýne 9. až 13. 10. 2000
0645_2000
k správe o priebehu a výsledkoch 23. Osobitného zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku 5. - 9. 6. 2000 "Ženy 2000: rovnoprávnosť pohlaví, rozvoj a mier pre 21. storočie"
0647_2000
k správe z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR, splatných v I. štvrťroku 2000, so zameraním na dodržiavanie zákonnosti pri poskytovaní dávky sociálnej pomoci
0648_2000
k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 883 z 13. 10. 1999
0649_2000
k návrhom na zrušenie a zmenu legislatívnych úloh
0651_2000
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 2000
0652_2000
k návrhu východísk financovania verejnej správy v súlade s koncepciou decentralizácie a modernizácie verejnej správy
0653_2000
k návrhu na uzavretie Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou
0654_2000
k správe o stave bankového sektora v Slovenskej republike a návrh opatrení na vytvorenie systému bezpečných bankových služieb
0655_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností
0656_2000
k návrhu na účasť delegácie vlády SR na Národnom dni SR na Svetovej výstave EXPO 2000 v Hannoveri
0657_2000
k návrhu na odvolanie predsedu Najvyššieho súdu SR
0658_2000
k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 485 z 21. 6. 2000 k návrhu na oddlženie štátnych zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní vrátane zrušenej zdravotnej poisťovne PERSPEKTÍVA
0659_2000
k návrhu dodatku uznesenia vlády SR č. 617 z 9. 8. 2000 k sumarizácii záväzkov a rizík v štátnom rozpočte a návrhu na viazanie výdavkov rozpočtových kapitol v roku 2000
0660_2000
k návrhu na vyslovenie súhlasu s vyjadrením vlády SR k prijateľnosti sťažnosti č. 935/2000 proti Slovenskej republike podanej Výboru OSN pre ľudské práva v mene pána Ibrahima Mahmouda na základe Opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach