Zoznam uznesení zo dňa 23. 8. 2000

0662_2000
k návrhu poslancov Národnej rady SR Anny Malíkovej a Jaroslava Pašku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 193/1994 Z.z. o prídavkoch na deti v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov a mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
0665_2000
k návrhu programov poskytovania dotácií na výstavbu nájomných bytov, poskytovania dotácií na výstavbu technickej vybavenosti a poskytovania dotácií na odstraňovanie systémových porúch bytových domov
0666_2000
k návrhu realizácie koncepcie koncentrácie priemyselno-právnej agendy na jeden súd s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky
0667_2000
k návrhu na organizačno-technické zabezpečenie zriadenia Úradu pre finančný trh
0668_2000
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o doplnkových opatreniach na budovanie dôvery a bezpečnosti
0669_2000
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci
0671_2000
k odpočtu uskutočnených transformačných krokov v rezorte zdravotníctva za roky 1999 - 2002 (I. vyhodnotenie)
0672_2000
k návrhu na vymenovanie člena akreditačnej komisie
dokument PDF 0673_2000
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia úloh vyplyvajúcich z uznesenia Národnej rady SR č. 854/2000 a uznesenia vlády SR č. 575/2000
0674_2000
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 2000
0676_2000
k návrhu negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Dopravná politika
0677_2000
k návrhu negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Slobodný pohyb kapitálu
0678_2000
k návrhu negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Telekomunikácie a informačné technológie