Zoznam uzneseni zo dna 30. 8. 2000

0682_2000
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Belgického kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave
0683_2000
k návrhu na zapožičanie štátneho vyznamenania Rad bieleho dvojkríža II. triedy - in memoriam diplomatovi, medzinárodnému právnikovi a publicistovi dr. Štefanovi Osuskému
0684_2000
k návrhu dodatku č. 3 a k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august a september 2000
0685_2000
k návrhu koncepcie ďalšieho rozvoja vysokého školstva na Slovensku pre 21. storočie
0686_2000
k návrhu poslanca Národnej rady SR Petra Bohunického na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 315/1996 Z. z o premávke na pozemných komunikáciách
0687_2000
k návrhu na schválenie Dohody medzi Slovenskou republikou a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o pozvaní Slovenskej republiky na prístup k Dohovoru o Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a na prístup Slovenskej republiky k Dohovoru o Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
0688_2000
k návrhu na dočasné poverenie zástupcu Slovenskej republiky na rokovaniach Rady Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
0689_2000
k návrhu na vytvorenie Stálej misie Slovenskej republiky pri Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj v Paríži
0690_2000
k informácii o ekonomickom zvýhodnení produkcie potravinových zložiek, u ktorých Program ozdravenia výživy obyvateľov SR predpokladá zvýšenie ich spotreby
0691_2000
k návrhu na vymenovanie nových členov Rady vlády SR pre informatiku
0693_2000
k návrhu legislatívneho zámeru zákona o geneticky modifikovaných organizmoch
0694_2000
k auditu súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti
0695_2000
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 608 z 9. 8. 2000 k návrhu opatrení na zlepšenie finančného zabezpečenia činnosti vysokých škôl v rokoch 2000 a 2001 a opatrení na zlepšenie situácie v oblasti používania informačných technológií na vysokých školách, vyplývajúcich zo stretnutia členov vlády SR a Slovenskej rektorskej konferencie