Zoznam uznesení zo dňa 13. 9. 2000

0699_2000
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2000
0700_2000
k návrhu na ratifikáciu Šiesteho dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovej únie podpísaného v Pekingu 15. 9. 1999
0701_2000
k návrhu na schválenie Generálneho poriadku Svetovej poštovej únie, Svetového poštového dohovoru a Záverečného protokolu Svetového poštového dohovoru a Dohody o poštových platobných službách, podpísaných v Pekingu 15. 9. 2000
0702_2000
k návrhu poslanca Národnej rady SR Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 714)
0704_2000
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Portugalskej republiky o hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráci
0705_2000
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a Rozvojovým programom OSN (UNDP) o poskytovaní podporných služieb (uzavretej výmenou listov)
0706_2000
k programu podpory rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike č. 5
0708_2000
k návrhu na schválenie programu medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným menovým fondom
0709_2000
k návrhu zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže
0710_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení zákona Národnej rady SR č. 290/1996 Z.z.
0711_2000
k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone NR SR o štátnom rozpočte na rok 2000 v kapitole Všeobecná pokladničná správa - Rezerva na projekty riešenia problémov rómskej komunity a Sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity - III. časť
0712_2000
k návrhu na účasť delegácie Slovenskej republiky na 44. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni 18. až 22. 9. 2000
0713_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/1998 Z.z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok
0714_2000
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy
0715_2000
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení neskorších predpisov
0716_2000
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 397/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo
0717_2000
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 398/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky
dokument PDF 0724_2000
k návrhu Koncepcie štátnej vednej a technickej politiky do roku 2005
0725_2000
k návrhu zásad regionálnej politiky SR
0726_2000
k správe o stave a rozvoji malého a stredného podnikania a jeho podpore v SR v roku 1999
0727_2000
k správe o vypracovaní posudku o možnostiach finančného zabezpečenia odporúčaní uvedených v zápisnici z druhého zasadnutia zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín
0728_2000
k vyhodnoteniu doterajšieho spôsobu vykonávania Dohody medzi vládou SR a vládou USA o medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci a správe o činnosti Agentúry pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu
0730_2000
k zámeru a postupu privatizácie spoločnosti Transpetrol, a.s. Bratislava
0731_2000
k návrhu koncepcie privatizácie Slovenskej poisťovne, a.s.
0732_2000
k návrhu na účasť a zloženie delegácie SR na Slávnostný akt podpisu Dohody medzi SR a OECD o pozvaní Slovenska k prístupu k Dohovoru o OECD v sídle OECD v Paríži dňa 28. 9. 2000 a na dotáciu do jednotlivých rozpočtových kapitol z rozpočtovej rezervy vlády na pokrytie mimoriadnych výdavkov rezortov v súvislosti so Slávnostným aktom podpisu tejto Dohody