Zoznam uznesení zo dňa 20. 9. 2000

0733_2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 728)
0734_2000
k návrhu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
0735_2000
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
0738_2000
k návrhu na vytvorenie integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr
0739_2000
ku Koordinačnej smernici pre prípravu a realizáciu programu ISPA v SR
0740_2000
k návrhu organizačno-technického zabezpečenia referenda po štátnej línii
0742_2000
k návrhu zabezpečenia podmienok vzniku jednotnej dopravnej polície
0743_2000
k analýze reorganizácie štátnych lesov vo vzťahu k vytvoreniu jedného štátneho podniku lesov Slovenskej republiky
0744_2000
k návrhu na úpravu siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí
0745_2000
k správe o výsledku posúdenia dvojstrannej zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Angolskou republikou
0746_2000
k návrhu na prístup SR k Dohovoru o založení Európskej spoločnosti na financovanie železničných koľajových vozidiel "EUROFIMA" a k Doplnkovému protokolu k Dohovoru o založení Európskej spoločnosti na financovanie železničných koľajových vozidiel "EUROFIMA"
0747_2000
k návrhu účasti delegácie SR na Diplomatickej konferencii na prijatie Dohovoru o zmluve o preprave tovaru vnútrozemskou vodnou cestou (CMNI), ktorá sa bude konať 25. 9. až 3. 10. 2000 v Budapešti
0749_2000
k návrhu na zmenu niektorých Projektov na kultúrne aktivity - rok 2000, schválených uznesením vlády SR č. 225 z 5. 4. 2000
0750_2000
k zoznamu splnomocnencov a ich zástupcov vymenovaných vládou SR
0751_2000
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2000
0752_2000
k návrhu na vyčlenenie vojakov Armády SR na zabezpečenie verejného poriadku počas organizovania Slovenského Eucharistického Kongresu
0753_2000
k návrhu na vymenovanie predsedu, podpredsedu a členov Dozornej rady Slovenského pozemkového fondu