Zoznam uznesení zo dňa 27. 9. 2000

0755_2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci (tlač 734)
0756_2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o Komore ekológov (tlač 733)
0757_2000
k návrhu zákona o správach finančnej kontroly
0758_2000
k návrhu modelu transformácie elektroenergetiky SR a spôsobu privatizácie časti majetku podnikov elektroenergetiky
0759_2000
k návrhu záručných a úverových programov Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, š.p.ú. Bratislava v zmysle zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci
0760_2000
k dodatočnému krytiu finančných zdrojov pre Študentský pôžičkový fond pre poskytovanie pôžičiek v školských rokoch 2000/2001 až 2002/2003
0761_2000
k správe o činnosti a financovaní Národného referenčného laboratória pre oblasť vôd za roky 1997 - 1999
0762_2000
k správe o štruktúre a činnosti kultúrnych inštitúcií na regionálnej úrovni
0763_2000
k Dohode o spolupráci v oblasti kultúry a školstva medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom
0764_2000
k návrhu na vysporiadanie pohľadávky SR voči Indickej republike
0765_2000
k návrhu na poskytnutie finančnej podpory pre operáciu ZEÚ MAPE v Albánsku
0767_2000
k informácii o plnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu SR na Slovenskom pozemkovom fonde
0768_2000
k návrhu na ďalšie opatrenia SR v nadväznosti na podpísanie Dohody o adaptácii Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe
0769_2000
k návrhu na vyslanie ženijnej jednotky a vojenských pozorovateľov Armády SR do mierovej misie OSN v Etiópii a Eritrei
0770_2000
k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2000
0771_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona SNR č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov
0772_2000
k návrhu konečného riešenia deficitu vína v SR za rok 2000
0773_2000
k návrhu Ročného národného programu prípravy SR na členstvo v NATO na rok 2001 (RNP PRENAME 2001)
0774_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov
0775_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov
0776_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
0777_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
0778_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov
0779_2000
k návrhu štátnych programov na rozvoj malého a stredného podnikania na roky 2000 - 2005
0780_2000
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi SR a Európskym spoločenstvom o účasti SR v Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti
0781_2000
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Seychelskej republiky o zrušení vízovej povinnosti
0782_2000
k návrhu na voľbu sudcov na štvorročné volebné obdobie
0786_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
0787_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov