Zoznam uznesení zo dňa 18. 10. 2000

0828_2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
0829_2000
k návrhu poslanca Národnej rady SR Vladimíra Palka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
0830_2000
k projektu transformácie a reštrukturalizácie Železníc SR
0832_2000
k harmonogramu realizačných projektov Národného programu podpory zdravia na roky 2001 - 2003
0833_2000
k návrhu na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky voči Tanzánijskej zjednotenej republike
0835_2000
k návrhu na získanie súboru diel Ladislava Medňanského do zbierok Slovenskej národnej galérie
0836_2000
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie NSR vedenej spolkovým kancelárom Gerhardom Schröderom v Slovenskej republike 23. 10. 2000
0837_2000
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 6. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy v Haagu, 13. až 24. 11. 2000
0838_2000
k návrhu na presun finančných prostriedkov z rozpočtu kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR do rozpočtu kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva SR
0839_2000
k zvýšeniu limitu na reprezentačné výdavky a dary pre rozpočtovú kapitolu Úradu vlády SR v roku 2000
0840_2000
k návrhu na odvolanie a vymenovanie člena Vládneho výboru pre posudzovanie a navrhovanie štátnych záruk na financovanie a poisťovanie vývozných úverov so štátnou podporou
0841_2000
k návrhu na zrušenie úlohy č. 5 vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 6/2000 k Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000
0842_2000
k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2000
0843_2000
k návrhu na zmeny vo vládnych návrhoch zákonov
0844_2000
k návrhu na otvorenie dočasnej colnej kvóty na dovoz melasy a bravčového mäsa v roku 2000
0845_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov
0846_2000
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov