Zoznam uznesení zo dňa 25. 10. 2000

0849_2000
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 373/1999 Z.z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov
0850_2000
k návrhu reformy štátnych fondov
0851_2000
k návrhu koncepcie privatizácie majetku štátu na ďalšie obdobie a vyhodnotenie zoznamu pasportizácie majetku štátu
0852_2000
ku koncepcii vnútornej finančnej kontroly vo verejnej správe
0853_2000
k správe o plnení opatrení a postupe prác na zavedení JASPI pre štátne orgány SR
0854_2000
k návrhu na riešenie havarijnej situácie zosuvu pôdy v obci Žaškov
0855_2000
k návrhu na riešenie havarijnej situácie na skládke popolovín v okrese Myjava
0856_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Žilina - časť Obvodné zdravotné stredisko Hliny VI. Žilina
0857_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce - časť Obvodné zdravotné stredisko Palín č. 251
0858_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce - časť Obvodné zdravotné stredisko Pavlovce nad Uhom č. 681
0859_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce - časť Obvodné zdravotné stredisko Stráňany č. 1774, Michalovce
0860_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce - časť Obvodné zdravotné stredisko Strážske, Mierová ul. č. 84
0861_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory, Rožňava - časť Obvodné zdravotné stredisko Štítnická ul.
0862_2000
k správe o priebehu a výsledkoch 88. zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce, ktoré sa uskutočnilo od 30. 5. 2000 do 15. 6. 2000 v Ženeve a návrhu na ratifikáciu Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 183 z roku 2000 o revidovaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o ochrane materstva (revidovaného) z roku 1952 Slovenskou republikou
0863_2000
k návrhu na uzavretie Mnohostrannej dohody medzi Bulharskou republikou, Českou republikou, Estónskou republikou, Európskym spoločenstvom, Maďarskou republikou, Islandom, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Poľskou republikou, Rumunskom, Slovenskou republikou a Slovinskou republikou o vytvorení Európskeho spoločného leteckého priestoru (ECAA)
0864_2000
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Japonska o udelení grantu japonskej vlády Štátnemu divadlu Košice, uzavretej vo forme výmeny nót
0865_2000
k správe z 8. zasadnutia Medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku, vedecko-technickú a kultúrnu spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou
0866_2000
k správe o priebehu a záveroch Diplomatickej konferencie na prijatie Dohovoru o patentovom práve, konanej v Ženeve 11. 5. až 2. 6. 2000
0867_2000
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie Holandského kráľovstva vedenej predsedom vlády Willemom Kokom v Slovenskej republike 31. 10. a 1. 11. 2000
0868_2000
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie Českej republiky vedenej predsedom vlády Milošom Zemanom v Slovenskej republike 2. 11. 2000
0869_2000
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na Konferencii európskych ministrov ľudských práv konanej pri príležitosti 50. výročia prijatia Európskeho dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd (Rím, 3. - 4. novembra 2000)
0870_2000
k návrhu na voľbu sudcov bez časového obmedzenia
0871_2000
k návrhu na vymenovanie predsedu Úradu pre finančný trh, podpredsedu a členov rady Úradu pre finančný trh
0872_2000
k návrhu koncepcie ďalšieho rozvoja Fondu detí a mládeže
0873_2000
k návrhu na vymenovanie nového člena Rady Fondu detí a mládeže
0874_2000
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2000
0875_2000
k návrhu na riešenie úhrady sanačných opatrení pri havarijnej situácii na skládke odpadov "Babica" v obci Bošany v okrese Partizánske
0876_2000
k návrhu na vyslovenie súhlasu s rozšírením vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov