Zoznam uznesení zo dňa 31. 10. 2000

0877_2000
k návrhu na podpis Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôb
0878_2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 772)
0879_2000
k návrhu poslanca Národnej rady SR Milana Benkovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR a zákon NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
0880_2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 770)
0881_2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností v znení neskorších predpisov
0882_2000
k návrhu zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov
0883_2000
k návrhu dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2000
0884_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov
0885_2000
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov
0886_2000
k návrhu koncepcie prechodu zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na systém povinne zmluvného poistenia
0887_2000
k správe o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za I. - III. štvrťrok 2000
0888_2000
k správe o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, návrhu harmonogramu katastrálnych území na rok 2001 a k návrhu na zmenu termínov plnenia úloh vyplývajúcich z niektorých uznesení vlády
0889_2000
k Analýze príčin dlhov škôl a školských zariadení v roku 1998 a 1999
0890_2000
k výstavbe priemyselného parku pre automobilovú výrobu - región Záhorie
0891_2000
k návrhu na uzavretie Doplnkového protokolu č. 9 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
0892_2000
k správe o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy ministra zahraničných vecí SR Eduarda Kukana v Nórskom kráľovstve 14. až 16. 8. 2000
0893_2000
k návrhu na zmenu predsedu slovenskej časti zmiešanej komisie pre dopravu, spoje a ich infraštruktúru, vytvorenej v zmysle Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí SR a Ministerstvom zahraničných vecí MR z 24. 11. 1998
0894_2000
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 270 z 20. 4. 2000 k návrhu na riešenie škôd spôsobených živelnými pohromami v roku 1999 a riešenie kalamitného výskytu hraboša poľného
0895_2000
k stanovám Exportno-importnej banky SR
0896_2000
k návrhu negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Energetika
0897_2000
k návrhu negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Slobodný pohyb tovaru
0898_2000
k návrhu negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Finančné a rozpočtové ustanovenia
0899_2000
k návrhu negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Hospodárska a menová únia
0900_2000
k návrhu negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Dane
0901_2000
k návrhu negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Právo obchodných spoločností
0902_2000
k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2001 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
0903_2000
k návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku SR na rok 2001
0904_2000
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 535 z 18. 7. 1995 a uznesenia vlády SR č. 866 z 2. 12. 1997
0905_2000
k návrhu na postup členov vlády podľa § 94 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení zákona č. 86/2000 Z.z. pri prerokúvaní vládnych návrhov zákonov v Národnej rade SR
0906_2000
k návrhu na zmenu vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona NR SR č. 232/1995 Z.z.