Zoznam uznesení zo dňa 8. 11. 2000

0907_2000
k návrhu nariadenia vlády SR o zverejňovaní predbežného oznámenia, oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania, súťažných podkladov a výsledku verejného obstarávania
0909_2000
k analýze hospodárenia systému zdravotnej starostlivosti v I. polroku 2000 a návrhu opatrení na zabezpečenie jej vyrovnanej bilancie v roku 2000
0910_2000
k návrhu štátnej politiky zdravia v SR
0911_2000
k návrhu ďalšieho postupu vlády SR vo VSŽ, a.s. Košice po ukončení transakcie s US Steel
0912_2000
k návrhu spôsobu riešenia odovzdávania nehnuteľného majetku mobilizačných rezerv zo správy Železníc SR do správy Správy štátnych hmotných rezerv SR
0913_2000
k vyhodnoteniu plnenia úloh Akčného plánu pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku za roky 1998 a 1999
0914_2000
k návrhu na ratifikáciu Dohovoru o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach z 29. 5. 1993 podpísaného Slovenskou republikou v Haagu 1. 6. 1999
0915_2000
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o ochrane a zachovaní určitých kultúrnych pamiatok a historických sídiel
0916_2000
k projektu na ďalšie využívanie komplexu obchodno-technického strediska Čertanovo v Moskve
0917_2000
k návrhu na odvolanie Ing. Miroslava Semana z funkcie prednostu Okresného úradu v Humennom a na vymenovanie MVDr. Anny Suchej do tejto funkcie
0919_2000
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2000
0921_2000
k správe o priebehu a výsledkoch 3. zasadania Konferencie o pristúpení na úrovni zástupcov ministrov a vyhodnotenie negociačných záväzkov SR
0922_2000
k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone NR SR o štátnom rozpočte na rok 2000 v kapitole Všeobecná pokladničná správa - Rezerva na projekty riešenia problémov rómskej komunity a Sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity - IV. časť
0923_2000
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou ČR, ktorou sa menia niektoré ustanovenia Protokolu týkajúceho sa definície pojmu "pôvodné výrobky" a metód administratívnej spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody medzi vládou SR a vládou ČR z 8. 11. 1999, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou SR a vládou ČR zo 7. 12. 1998, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou SR a vládou ČR z 21. 12. 1996, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou SR a vládou ČR o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. 2. 1993
0924_2000
k návrhu programu a organizačného zabezpečenia stretnutia predsedov vlád Rakúskej republiky, Maďarskej republiky a Slovenskej republiky 10. 11. 2000 v Bojniciach
0925_2000
k návrhu delegácie SR na stretnutie predsedov vlád krajín CEFTA vo Varšave 14. - 15. 11. 2000
0926_2000
k návrhu na zmenu použitia schválených finančných prostriedkov vo výške 137 009 000 Sk zo Všeobecnej pokladničnej správy z výnosov lotérií a iných podobných hier účelovo určených pre zdravotníctvo na rok 2000