Zoznam uznesení zo dňa 16. 11. 2000

0927_2000
k návrhu zákona o chemických látkach a chemických prípravkoch
0928_2000
k návrhu nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky
0929_2000
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení 36. schôdze Národnej rady SR
0930_2000
k správe o priebehu a realizácii Národného akčného plánu pre ženy v SR v roku 1999
0931_2000
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vedecko-technickej spolupráci
0932_2000
k návrhu na účasť delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na summite predsedov vlád členských štátov Stredoeurópskej iniciatívy za účasti ministrov zahraničných vecí v dňoch 24. a 25. 11. 2000 v Budapešti
0933_2000
k návrhu účasti trojstrannej delegácie Slovenskej republiky na VI. Európskom regionálnom zasadnutí Medzinárodnej organizácie práce 12. až 15. 12. 2000 v Ženeve
0934_2000
k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov Rady vlády SR pre masmédiá
0935_2000
k správe z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR, splatných v II. štvrťroku 2000, so zameraním na kontrolu použitia a zúčtovania finančných prostriedkov z rezervy vlády SR a z rezervy predsedu vlády SR
0936_2000
k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2000
0937_2000
k návrhu zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
0939_2000
k návrhu na pristúpenie SR k Zastrešujúcej dohode o inštitucionálnom rámci pre zriadenie medzištátnych prepravných systémov ropy a plynu v rámci programu INOGATE
0940_2000
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o medzinárodnej cestnej doprave
0941_2000
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti
0942_2000
k návrhu na vypovedanie Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamahírijou o spolupráci v oblasti zdravotníctva
0944_2000
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 119 z 15. 2. 1994 k návrhu na schválenie privatizačného projektu peňažného ústavu Slovenská štátna sporiteľňa, Bratislava
0945_2000
k návrhu na vyslanie oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na Maltu 27. a 28. 11. 2000
0946_2000
k návrhu na prijatie delegácie vlády Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska vedenej štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí Keithom Vazom v Slovenskej republike 28. 11. 2000
0947_2000
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 373/1999 Z.z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov