Zoznam uznesení zo dňa 22. 11. 2000

0949_2000
k návrhu Akčného plánu boja proti korupcii
0950_2000
k správe o stave rozvoja siete Govnet v rámci realizácie projektu Komplexného automatizovaného systému Rady obrany štátu
0951_2000
k návrhu na uzavretie Dohody o obchodnej a hospodárskej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky
0952_2000
k dodatku č. 4 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2000
0953_2000
k rozhodujúcim prioritám rozvoja Košického kraja a opatreniam na ich realizáciu
0954_2000
k návrhu nariadenia vlády SR o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie
0955_2000
k návrhu na podporu inštitucionalizovania euroregionálnych aktivít SR
0956_2000
k návrhu na zmenu použitia výdavkov ŠR určených na bežné transfery podnikateľským subjektom v poľnohospodársko-potravinárskom komplexe
0957_2000
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na Svetovej konferencii Organizácie Spojených národov o nadnárodnom organizovanom zločine, Palermo 11. až 15. 12. 2000 a na podpis Dohovoru OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu
0958_2000
k návrhu účasti delegácie SR na 12. stretnutí strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu, ktoré sa bude konať v Ouagadougou, Burkina Faso, 11. až 14. 12. 2000
0959_2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov
0960_2000
k návrhu na voľbu Ing. Milana Luknára do funkcie predsedu Telekomunikačného úradu SR
0961_2000
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 870 z 25. 10. 2000 k návrhu na voľbu sudcov bez časového obmedzenia