Zoznam uznesení zo dňa 29. 11. 2000

0963_2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o Energetickej komore Slovenska (tlač 787)
0964_2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (tlač 811)
0965_2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie ústavného zákona o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR
0966_2000
k návrhu legislatívneho zámeru zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré ďalšie predpisy
0967_2000
k návrhu legislatívneho zámeru návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
0968_2000
k návrhu legislatívneho zámeru zákona o majetku vyšších územných celkov
0969_2000
k návrhu legislatívneho zámeru návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
0970_2000
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť a postupoch posudzovania zhody teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá
0971_2000
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody elektrických chladničiek a mrazničiek pre domácnosť a ich kombinácií
0973_2000
k správe o vývoji hospodárenia poistných fondov
0974_2000
k návrhu postupu realizácie odstavenia Jadrovej elektrárne JE V-1 Jaslovské Bohunice vrátane riešenia sociálno-ekonomických dopadov
0975_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Martin - časť Obvodné zdravotné stredisko Martin - Podháj, ul. J. Goliana 38
0976_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Martin - časť Obvodné zdravotné stredisko Martin - Ľadoveň, ul. Kirovova 2
0977_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Trebišov - časť Obvodné zdravotné stredisko Novosad
0978_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Trebišov - časť Obvodné zdravotné stredisko Cejkov
0979_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Moldava nad Bodvou časť Lekáreň Medzev
0980_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie o privatizácii časti podnikov: Slovenská plavba dunajská so sídlom v Bratislave a Štátna plavebná správa Bratislava so sídlom v Bratislave
0981_2000
k návrhu na zrušenie úloh C.2 a C.3 z uznesenia vlády SR č. 409 z 31. 5. 2000 k návrhu spôsobu, časového harmonogramu a postupu predaja minoritných majetkových účastí štátnych inštitúcií v bankách
0982_2000
k návrhu na racionalizáciu orgánov na riešenie problémov nezamestnanosti
0983_2000
k návrhu na uzavretie Európskeho dohovoru o mierovom riešení sporov
0984_2000
k návrhu na prijatie zmien Dohovoru o EUTELSAT (Európska telekomunikačná satelitná organizácia) a podpis Pozmeňujúcej dohody k Protokolu o výsadách a imunitách EUTELSAT
0985_2000
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Singapúrskej republiky o leteckých dopravných službách
0986_2000
k návrhu na uzavretie Dohody o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (INTERBUS)
0987_2000
k návrhu na uzavretie zmeny Protokolu B k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Európskym združením voľného obchodu
0988_2000
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Maďarskej republiky, vládou Rumunska a vládou Ukrajiny o vytvorení mnohonárodného ženijného práporu
0989_2000
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie Ukrajiny vedenej predsedom Kabinetu ministrov Ukrajiny Viktorom Juščenkom v Slovenskej republike 5. a 6. 12. 2000
0990_2000
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom na zasadnutí Európskej konferencie v Nice 6. a 7. 12. 2000
0991_2000
k správe o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy spolkového kancelára Rakúskej republiky Wolfganga Schüssela v Slovenskej republike 10. 10. 2000
0992_2000
k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády SR pre odškodnenie pracovného úrazu, choroby z povolania v zmysle uznesenia vlády SR č. 225 z 24. 3. 1998
0993_2000
k správe o spôsobe zabezpečenia plnenia záväzku vlády SR v čl. IV bod 2 Generálnej dohody na rok 2000 (opatrenia s cieľom zabezpečenia rastu reálnych platov zamestnancov rozpočtovej a príspevkovej sféry)
0994_2000
k informácii k návrhom noviel zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov a zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov o predĺžení lehoty vypovedania dohody o užívaní bytov a nájme nebytových priestorov v nehnuteľnostiach vydaných podľa týchto zákonov
0995_2000
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2000
0996_2000
k správe o súčasnom stave a plnení úloh Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti politiky zamestnanosti
0997_2000
k návrhu na zabezpečenie finančných prostriedkov na oddĺženie škôl a školských zariadení v roku 2000
0998_2000
k návrhu na zabezpečenie rozpočtom nepokrytých potrieb vysokých škôl v mzdovej oblasti v roku 2000
0999_2000
k návrhu na voľbu sudcov na štvorročné volebné obdobie