V Rimavskej Sobote sa vďaka akčnému plánu rodí nádejný model výstavby vodárenskej infraštruktúry pre malé obce

23.02.2018

Pre pilotné projekty ekonomicky, energeticky aj ekologicky výhodnej výstavby vodárenskej infraštruktúry ukončenej koreňovou čistiarňou odpadových vôd boli vytipované štyri obce v okrese Rimavská Sobota: Radnovce, Rakytník, Cakov a Hostice. Prípravná a projektová dokumentácia pre prvý zámer v Radnovciach (921 obyvateľov) sa onedlho začne pripravovať vďaka poskytnutému regionálnemu príspevku vo výške 48 000 eur s predpokladom výstavby v rokoch 2019 a 2020. Počas výstavby sa uvažuje so zamestnaním cca 33 pracovníkov. Vo februári bude predložená žiadosť obce Rakytník (310 obyvateľov) o regionálny príspevok na projektovú dokumentáciu na podobný účel. V tomto prípade sa predpokladá vznik 19 nových pracovných príležitostí počas dvoch rokov výstavby.

Okres Rimavská Sobota je typický veľkým počtom malých obcí - zo 107 obcí okresu až 95 obcí nemá viac než tisíc obyvateľov. Mnohé z nich nemajú prístup k pitnej vode s garantovanou kvalitou a nemajú vybudovaný ani systém odvádzania a čistenia splaškových odpadových vôd. To výrazne komplikuje život miestnym, dokonca spôsobuje časté hygienické problémy. Chýbajúca infraštruktúra núti obyvateľov kupovať si aspoň na priamu spotrebu a pre dojčatá, deti a chorých balenú pitnú vodu v obchodoch. Z nedávnych terénnych prieskumov vyplýva, že práve domácnosti v malých obciach zaostávajúcich regiónov tak platia za pitnú vodu vyše 200-krát viac ako domácnosti v mestách, napojené na verejný vodovod, pričom jej majú k dispozícii mnohonásobne menej. Podobná situácia je aj v iných najmenej rozvinutých okresoch – práve pre nich môžu v budúcnosti práve projekty v okrese Rimavská Sobota priniesť riešenie.

Koreňová čistiareň odpadových vôd patrí medzi najekologickejšie;   ide o sústavu štrkových polí izolovaných od podložia, do ktorých sa privádza znečistená odpadová voda. Znečistenie z nej odstraňujú baktérie žijúce na povrchu kamienkov a vysadené vodné rastliny svojimi koreňmi. Ak je koreňová čistiareň dobre navrhnutá, postavená a prevádzkovaná, jej  čistiaci efekt je vysoký a predstavuje plnohodnotnú alternatívu klasickým mechanicko-biologických čistiarňam.  Rozdiel je aj v tom, že koreňová čistiareň nepotrebuje zložité a energeticky náročné technológie.

Keďže značnú časť investičných nákladov tvoria zemné a jednoduché stavebné práce, výstavbu budú realizovať obecné podniky. Tie môžu na takýto účel - za predpokladu kvalitného odborného riadenia - zamestnať miestnych nezamestnaných s nízkou kvalifikáciou. Väčšina investičných nákladov preto „neodtečie“ z regiónu (oproti bežnej výstavbe na kľúč), ale „presiakne“ do regiónu. Okrem toho, technologická jednoduchosť umožní obecným podnikom novú infraštruktúru aj prevádzkovať. To zabezpečí nízke prevádzkové náklady, a teda aj veľmi nízke a výhodné ceny pre domácnosti.

Keďže na Slovensku ide o nový prístup k výstavbe infraštruktúry, Centrum rozvoja Gemera a Malohontu, n.o. dalo vypracovať odbornú štúdiu, ktorá sa sústredila na opis a hodnotenie navrhovaných riešení. Na vypracovanie štúdie poskytol Úrad vlády SR regionálny príspevok a štúdia už prešla aj pripomienkovaním zo strany odborných a zainteresovaných inštitúcií.

Link na štúdiu: www.cerogema.sk/analyza-kcov

Mestá a obce v okrese Rimavská Sobota majú k dnešnému dňu zazmluvnený regionálny príspevok vo výške:  1 143 469 eur.

Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja
www.vlada.gov.sk
www.nro.gov.sk; www.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj

23263