Vďaka fondom EHP a Nórska sa niektoré lokality v Bratislave zazelenali

10.04.2017

V utorok  11.apríla 2017 sa o 9.00 hodineZrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave uskutoční  záverečná konferencia projektu Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí. Projekt, ktorého zámerom bolo zvýšenie pripravenosti Bratislavy na negatívne dopady zmeny klímy a zabezpečenie primeranej kvality prostredia, ochrana zdravia, majetku a podmienok pre kvalitný život obyvateľov mesta, bol ako jeden zo 66 projektov realizovaný v rámci  programuPrispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha,  ktorého správcom je Úrad vlády SR.  Uvedený projekt bol financovaný z grantov EHP a štátneho rozpočtu spolu  vo výške  viac ako 2 800 000 eur.
 
Konferencie sa zúčastnia chargé d´affaires Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v SR Per Øystein Vatne, riaditeľ  odboru  grantov  EHP a Nórska Úradu vlády SR Jaroslav Mojžiš , hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad, námestníčka primátora HM SR Bratislavy Iveta Plšeková za prijímateľa grantu,   zástupcovia  mestských častí  a inštitúcií ako partnerov projektu a ďalší hostia.
 

Program konferencie je zverejnený na:   http://www.vlada.gov.sk/tlacove-spravy-a-oznamy-uradu-vlady-sr/?page=0 a http://www.bratislava.sk/bratislava-sa-pripravuje-na-zmenu-klimy-konferencia/d-11045391

 

Medzi hlavné výstupy projektu patria najmä zrealizované adaptačné opatrenia v niekoľkých lokalitách Bratislavy, ako napríklad:  bioretencia dažďových vôd v areáli cykloštadióna (Športpark Jama) a revitalizácia Gaštanice v Mestskej časti Nové Mesto, rekonštrukcia vodozádržných nádrží na Železnej Studienke, revitalizácia Námestia Hraničiarov v Petržalke, výsadba či revitalizácia drevín na Hlavnom a Františkánskom námestí, výsadba zelene či revitalizácia aleje na Dolnozemskej ceste aj Námestí Slobody, revitalizáciaa sprístupnenieareáluna Svoradovej ulici, ale aj realizácia vegetačných striech na Domove seniorov Archa.

 

Informácie o projekte sú zverejnené na stránke: www.eeagrants.sk  a  www.facebook.com/bratislavazelenajsa/ .

 

Účasť médií na podujatí je voľná. Hostia a účastníci konferencie sú médiám k dispozícii počas obedňajšej prestávky.

 

Kontakt:
Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk ; +421 915 984 227

Natália Puschmannová, natalia.puschmannova@bratislava.sk ;  +421 259 356 505

 

 

Úrad vlády SR

www.vlada.gov.sk

 

Hlavné mesto SR Bratislava

www.bratislava.sk

 

 


22110