Vďaka nórskym fondom sa vytvorí Koordinačno - metodické centrum v Bratislave a zrekonštruuje Bezpečný ženský dom v Prešove

13.04.2015

V rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie, ktorého správcom je Úrad vlády SR a ktorý je spolufinancovaný z nórskych fondov, sa v utorok 14. apríla 2015  v priestoroch historickej budovy Národnej rady SR na Župnom námestí č. 12 v Bratislave o 09:30 hodine  uskutoční otváracia konferencia k projektu Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie, ktorého prijímateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Tlačová konferencia pre médiá sa uskutoční o 10.00 hodine v Modrom salóniku a jespojená  s prezentáciou projektu Bezpečný ženský dom MyMamy, ktorého prijímateľom je  Záujmové združenie žien MYMAMY z Prešova a vyhlásením verejnej zbierky  na zabezpečenie časti spolufinancovania projektu.
 
Podujatia sa zúčastní minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterInga Magistad, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike,  Gianluca Esposito, riaditeľ sekcie rovnosti a ľudskej dôstojnosti, Rada Európy,  generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR Ján Krak a ďalší hostia.
 
Projekt Koordinačno - metodologické centrum na prevenciu a elimináciu násilia na ženách a domáceho násilia rieši chýbajúci systematický prístup k násiliu na ženách a domácemu násiliu vytvorením Koordinačno-metodologického centra v rámci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Centrum bude spolupracovať s Odborom rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí zodpovedného za problematiku násilia na ženách na Slovensku. Cieľom centra bude vytvoriť, implementovať a koordinovať celkovú národnú politiku pre oblasť prevencie, intervencie a boja proti násiliu na ženách v zmysle Dohovoru rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu.Celkové odhadované náklady projektu sú vo výške  2 000 000 €, pričom grant nórskych fondov pokrýva 100% nákladov.
 
Projekt Bezpečný ženský dom MyMamy pokračuje rekonštrukciou budovy bývalej materskej školy v Prešove, ktorá by cca do roka mohla slúžiť ženám a ich deťom, ktoré sa potrebujú vymaniť spod domáceho násilia. Projekt je  podporený sumou z nórskych fondov vo výške 608 751 eur, na spolufinancovanie, ktoré tvorí čiastku cca 67 000 eur,  vyhlásilo  občianske združenie dňa 1.4.2015 verejnú zbierku. Viac informácií:
 
http://www.mymamy.sk/clanok/323/verejna_zbierka_bzd_mymamy.html
 
Kontakt: Tatiana Kmecová, Úrad vlády SR, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk, 0915 984 227
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
 
17429