Verejné obstarávanie

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Úrad vlády Slovenskej republiky je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb je povinný používať pravidlá a postupy určené zákonom o verejnom obstarávaní.

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Verejný obstarávateľ zverejňuje informácie o verejnom obstarávaní podľa § 64 zákona o verejnom obstarávaní v profile verejného obstarávateľa, ktorý je dostupný na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie na linke:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/234

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 2019 

ZÁKAZKY
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/234

VŠEOBECNÉ DOKUMENTY
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/234

REFERENCIE
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/referencie/234

SÚHRNNÉ SPRÁVY
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/suhrnne-spravy/234

DETAIL REGISTRA ÚV SR V ELEKTRONICKOM KONTRAKTAČNOM SYSTÉME
https://portal.eks.sk/SpravaObjednavatelov/VerejnyProfilObjednavatela/DetailZmluvneVztahy/16

FORMULÁR PROTIKORUPČNEJ ZMLUVY

Zákazky s nízkou hodnotou
ARCHÍV