Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie Úradu podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Úrad vlády Slovenskej republiky je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb je povinný používať pravidlá a postupy určené zákonom o verejnom obstarávaní.

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Verejný obstarávateľ zverejňuje informácie o verejnom obstarávaní podľa § 64 zákona o verejnom obstarávaní v profile verejného obstarávateľa, ktorý je dostupný na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie na linke:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/234

PODLIMITNÉ A NADLIMITNÉ ZÁKAZKY
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/234

PRÍPRAVNÉ TRHOVÉ KONZULTÁCIE
https://www.vlada.gov.sk//pripravne-trhove-konzultacie/

ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU
https://www.vlada.gov.sk//zakazky-s-nizkou-hodnotou/

ZÁKAZKY S VYUŽITÍM ELEKTRONICKÉHO KONTRAKTAČNÉHO SYSTÉMU
https://portal.eks.sk/SpravaObjednavatelov/VerejnyProfilObjednavatela/DetailZmluvneVztahy/16

REFERENCIE
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/referencie/234

SÚHRNNÉ SPRÁVY
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/suhrnne-spravy/234

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 2024

Uzatvorené zmluvy


ARCHÍV