Verejné vypočutie kandidátov na člena Rady ÚVO sa zopakuje

15.10.2018

Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad pre verejné obstarávanie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade s uznesením vlády č. 418 z 12. septembra 2018 k návrhu na vymenovanie členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie (Rada ÚVO) v znení uznesenia vlády č. 296 zo 14. júna 2017 k návrhu na určenie spôsobu výberu členov Rady ÚVO vyhlásili a zverejnili dnes, v  pondelok 15. októbra 2018,  na svojich webových stránkach a  v  dennej tlači Výzvu na predkladanie návrhov na kandidáta na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie:
 
Uchádzač, resp. kandidát musí okrem štruktúrovaného životopisu predložiť niekoľko čestných vyhlásení a dokladov, medzi nimi napríklad aj doklady preukazujúce vysokoškolské vzdelanie najmenej 2. stupňa a doklady preukazujúce minimálne 5 ročnú prax vo verejnom obstarávaní.
 
Podmienkou zaradenia uchádzača medzi kandidátov, ktorých verejne vypočuje komisia, je aj vypracovanie projektu na tému:  Profesionalizácia verejného obstarávania ako nástroj zvýšenia jeho kvality v odporúčanom rozsahu minimálne 10 a maximálne 15 strán bez príloh.

 Hodnotiace kritériá:
·  odborné a osobnostné predpoklady kandidáta,
·  komplexnosť a vecnosť projektu.
 
Aktuálna výzva vymedzuje dve obsadzované miesta. Písomné návrhy s označením: Návrh na kandidáta člena Rady ÚVO - neotvárať  je potrebné poslať na adresu: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava do 31. októbra 2018 do 12:00 hodiny.  V súlade s uznesením vlády č. 296 zo 14. júna 2017 sa výber kandidátov na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie uskutoční formou verejného vypočutia odbornou hodnotiacou komisiou, ktorá bola zriadená dňa 5. októbra 2018 a pozostáva z ôsmich členov. Jej členmi sú  okrem zástupcov ÚVO či Úradu vlády  SR a ZMOSu aj zástupca SAV, Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, Iniciatívy za vládu zákona (Rule of Law) a Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti.  

25501