Vernisáž detských kresieb na tému šťastného domova už zajtra

08.04.2015

Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých – aj preto Centrum Nádej realizuje aktivitu pod názvom Spoluprácou k spoločným hodnotám, ktorá je  súčasťou projektu Zvyšovanie povedomia a vyhľadávanie obetí domáceho násilia u špecifických cieľových skupín spolufinancovaného z Grantov Nórska a štátneho rozpočtu SR sumou 39.525 €. Projekt je súčasťou  programu Domáce a rodovo podmienené násilie, ktorého  správcom je Úrad vlády SR.

Vo februári 2015 prebiehala v rámci projektu výtvarná súťaž pre deti základných a materských škôl na tému Šťastný domov bez bitiek, ktorá vyvrcholí zajtrajšou vernisážou spojenou s  vyhodnotením súťaže v  Cik - Cak Centre na Jiráskovej ulici v Bratislave so začiatkom o 10.00 hodine. Dozvieme sa mená  najšikovnejších malých výtvarníkov.  Výber bol ťažký, pretože prišlo veľa pekných obrázkov. Súťaže sa zúčastnili oslovené materské školy a ZUŠ z Petržalky, jedna kategória bola určená pre ľudí s psychiatrických ochorením. V kultúrnom  programe  vystúpia deti   ZUŠ v Rusovciach z Balkánskej ulice.

Zámerom projektu je zvyšovanie povedomia a informovanosti starších ľudí, detí a iných znevýhodnených skupín, zachytenie nových prípadov domáceho násilia a poskytovanie odborného poradenstva.

Projekt je zameraný na seniorov, ktorí môžu byť obeťami domáceho násilia, alebo môžu identifikovať vo svojom okolí staršieho človeka, ktorý môže byť obeťou domáceho násilia a nemusí si vedieť pomôcť sám, nakoľko môže byť izolovaný od okolia, odkázaný na pomoc iných, alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav a pod.  Do projektu sú zapojené aj deti a iné znevýhodnené skupiny ako potenciálne obete násilia zo strany rodičov alebo svojho okolia.

Centrum Nádej sa zameralo na osvetovú a informatívnu kampaň v kluboch seniorov, denných centrách pre seniorov a kluboch dôchodcov. Jej hlavnými témami sú zásadné otázky, napríklad: ako rozoznať domáce násilie, čo spadá pod domáce násilie, ako ho riešiť, ako sa v prípade domáceho násilia postupuje a tiež psychológia obete. Vďaka projektu mohlo    OZ Pomoc ohrozeným deťom vytlačiť aj letáky a brožúry, ktoré sú bohato využité na besedách so seniormi, deťmi a inými potenciálne ohrozenými skupinami obyvateľstva.

OZ Pomoc ohrozeným deťom
http://www.centrumnadej.sk/index.php?page=zvysovanie-povedomia-a-vyhladavanie-obeti-domaceho-nasilia-u-specifickych-cielovych-skupin

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk

17393