Vízia ÚV SR

Úrad vlády je dôveryhodnou, rešpektovanou a zodpovednou inštitúciou, ktorá koná v súlade s verejným záujmom. Zabezpečuje kontinuitu a stabilitu, slúži spoločnosti a zlepšuje kvalitu života občanov. Odborne. Efektívne. Ľudsky.

Poslanie ÚV SR

Robíme veci, ktoré majú zmysel. Svojou činnosťou plníme úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti vlády SR; kontrolujeme plnenie úloh vyplývajúcich z programového vyhlásenia a uznesení vlády SR a koordinujeme prípravu zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky štátu.

Poslanie ÚV SR v širších súvislostiach

Vďaka sekcii plánu obnovy transformujeme Slovensko na zdravú, vzdelanú a konkurencieschopnú krajinu EÚ. Zameriavame sa na tieto priority: zelená ekonomika, kvalitné vzdelávanie; veda, výskum a inovácie; lepšie zdravie; efektívna verejná správa a digitalizácia.

Prostredníctvom splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport zlepšujeme vzťah detí k športu, vytvárame lepšie základy pohybovej gramotnosti a pohybových návykov a tým pripravujeme mladú generáciu na všetky oblasti zdravého života.

V spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia prispievame k zmierneniu napätej celospoločenskej situácie budovaním tolerancie, úcty a vzájomného dialógu cez edukáciu prevažne mladej, nastupujúcej generácie.

Spoločne so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity navrhujeme, koordinujeme a realizujeme efektívne verejné politiky zamerané na inklúziu marginalizovaných rómskych komunít. Podporujeme ich  začlenenie do spoločnosti v spolupráci  s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, samosprávnymi krajmi, územnou samosprávou, mimovládnymi organizáciami, cirkvami, médiami a akademickou obcou.

S podporou splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny ochraňujeme a rozvíjame národnostnú, kultúrnu a jazykovú rozmanitosť našej krajiny a odovzdávame toto bohatstvo ďalším generáciám.  Usilujeme sa o to, aby sa tu národnosti tejto krajiny, od najmenšej po nadpočetnejšiu, cítili ako doma a mali zabezpečené všestranné podmienky pre zachovanie svojej jedinečnej hodnoty pre Slovensko.

Prostredníctvom legislatívnej činnosti v oblasti prevencie korupcie prinášame efektívne nástroje na znižovanie miery korupcie a korupčného správania. Koordinujeme ústredné orgány štátnej správy v oblasti prevencie korupcie prepájaním protikorupčných koordinátorov a spoločnou tvorbou strategických dokumentov.

Misiou Výskumnej a inovačnej autority je významne zvýšiť inovačnú výkonnosť Slovenska s cieľom reformovať štátnu podporu vedy, výskumu a inovačného ekosystému.

Úrad vlády je inkluzívnym zamestnávateľom, ktorý vytvára atraktívne pracovné prostredie a motivuje zamestnancov k personálnemu a profesijnému rozvoju. Sekcia štátnej služby a verejnej služby si kladie za cieľ prispievať k zlepšeniu profesionálneho vykonávania štátnej služby ako aj výkonu práce vo verejnom záujme.

Spoločne tvoríme Slovensko, ktoré si verí.

Hodnoty ÚV SR

  • DÔVERYHODNOSŤ/TRANSPARENTNOSŤ
  • ZODPOVEDNOSŤ
  • INOVATÍVNOSŤ
  • SLUŽBA OBČANOM
  • DIVERZITA A INKLÚZIA

Motto ÚV SR
Robíme veci, ktoré majú zmysel.

 

29763