Výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky Inštitútu pre stratégie a analýzy (ISA)


Úrad vlády Slovenskej republiky si dovoľuje touto cestou osloviť kvalifikované uchádzačky a uchádzačov k prihláseniu sa do výberu kandidátov na funkciu riaditeľa/riaditeľky Inštitútu pre stratégie a analýzy (ISA).
 
ISA je hlavným analytickým útvarom Úradu vlády SR a jeho úlohou je:
 • poskytovať strategické poradenstvo a analytický servis pre Úrad vlády SR,
 • poskytovať analytický pohľad na priority Slovenska, vrátane programového vyhlásenia vlády,
 • zastrešovať analýzu prierezových tém ako spojovateľ rezortov a posudzovať ex-ante analýzy najdôležitejších sektorových politík a regulácii,
 • plniť funkciu sekretariátu Národnej rady pre produktivitu.
Riaditeľka/riaditeľ ISA pôsobí pod vedúcim Úradu vlády SR. Riadi tím približne 15 analytičiek a analytikov (neskôr do 30), definuje a dohliada na kvalitu výstupov, ktoré prezentuje domácemu aj zahraničnému obecenstvu.
 
Riaditeľka/riaditeľ zabezpečuje činnosť inštitútu a podieľa sa na tvorbe stratégie a štátnej politiky. Jeho úlohou je určovanie zásad a koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému čerpania prostriedkov EÚ ako aj hodnotenie efektívnosti výdavkov, realizovaných verejných politík a stratégií.

Typ úväzku: plný pracovný úväzok (stála štátna služba)
Preferovaný nástup: od 1.5. 2021
Ponúkaný plat: adekvátna trhová kompenzácia
 
Výberové konanie pozostáva z nasledovných krokov (jednotlivé kroky môžu prebiehať aj online formou, o podrobnostiach bude služobný úrad uchádzačov/-ky včas informovať):
 • Písomné testy na overenie odborných znalostí
 • Písomné testy na overenie úrovne ovládania štátneho a cudzieho jazyka (podľa potreby)
 • Vypracovanie písomnej časti prípadovej štúdie – koncepcie rozvoja analytickej jednotky ISA do termínu, ktorý bude uvedený v pozvánke na výberové konanie
 • Ústna časť prípadovej štúdie – diskusia o koncepcii rozvoja analytickej jednotky
 • Posúdenie požadovaných schopností a osobnostných vlastností metódou hodnotiaceho centra
 • Osobný pohovor na overenie schopností a osobnostných vlastností
Požiadavky na uchádzačov:
 • prax min. 5 rokov v analytickej alebo poradenskej činnosti
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • vynikajúca orientácia vo verejných politikách
 • schopnosť posúdiť vhodnosť výskumných metód a záverov výskumu vo verejných politikách
 • schopnosť riadiť a motivovať tím
 • efektívna komunikácia výsledkov rôznym obecenstvám – vrcholovým politikom, medzinárodným organizáciám, médiám aj laickej verejnosti
 • samostatné a nezávislé rozhodovanie
 • aktívna znalosť anglického jazyka (C1- Úroveň pokročilá)
 • bezúhonnosť
Súčasťou prihlášky je:
 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • motivačný list (max. 1 normostrana A4, 1800 znakov),
 • štruktúrovaný životopis, vrátane zoznamu vlastných publikácií alebo výstupov svojej
 • činnosti,
 • čestné vyhlásenie o splnení podmienok na funkciu riaditeľa ISA (VZOR),
 • kópia dokladu o ukončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (diplom),
 • doklad preukazujúci znalosť jazyka na požadovanej úrovni (alebo čestné vyhlásenie),
 • zoznam referencií vrátane kontaktných osôb z predchádzajúcich zamestnaní.
Na tomto odkaze získate bližšie informácie o výberovom konaní spolu s ďalšími potrebnými dokumentmi a môžete sa do výberového konania prihlásiť.