Úrad vlády SR vyhlasuje v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca, ktorý bude vykonávať funkciu štatutárneho orgánu v príspevkovej organizácii, ktorej zriaďovateľom je Úrad vlády Slovenskej republiky:

Generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby

Informácie o pracovnom mieste  

Miesto práce: Bratislava
 
Náplň práce: 
Koordinovanie systémových informačných činností, metodické usmerňovanie a projektové riadenie častí štátneho informačného systému alebo informačného systému s celoštátnou pôsobnosťou. Riadenie, koordinovanie, organizovanie a kontrola celej činnosti Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby v súlade s jej zriaďovacou listinou a štatútom. Správa, prevádzka a rozvoj vládnej dátovej siete GOVNET a prevádzka a rozvoj služieb Ústredného portálu verejnej správy. Konzultačná, sprostredkovateľská a školiaca činnosť v oblasti informatiky, informačných a elektronických komunikačných sietí a inžiniersko-projektová činnosť v oblasti informačných sietí a elektronických komunikačných služieb, ako aj iné činnosti, týkajúce sa sieťových a elektronických služieb.
 
Ponúkaný plat: 
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení
 
Termín nástupu: dohodou
 
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
 

Požiadavky na zamestnanca

Dosiahnuté vzdelanie:    vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
 
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:  U úspešného uchádzača sa bude vyžadovať oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami – stupeň utajenia „Prísne tajné“ podľa zákona NR SR
č. 215/2004 o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a predpisov.
 
Ďalšie požiadavky na uchádzača:
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • znalosť štátneho jazyka,
 • bezúhonnosť,
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov potrebných na vykonávanie funkcie generálneho riaditeľa, súvisiacich s uvedenou problematikou (najmä: Ústava Slovenskej republiky, zákon č. 325/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v platnom znení, zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v platnom znení, zákon 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, zákon 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, Zákonník práce, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v platnom znení, zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení, zákon NR SR č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v platnom znení),
 • min. 3 ročná prax v IT oblasti,
 • min. 1 ročná prax v riadiacej funkcii a skúsenosti s vedením a motiváciou pracovného tímu,
 • výborné komunikačné schopnosti a dispozícia vytvárať dlhodobé a efektívne pracovné vzťahy,
 • analytické schopnosti potrebné pri vypracúvaní návrhov koncepcií na podporu Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby,
 • ovládanie práce s  PC ( Word, Excel, Internet, Outlook),
 • organizačné a riadiace schopnosti, koncepčný prístup k riešeniu úloh, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť, presnosť.
Zoznam požadovaných dokladov: 
 1. písomná žiadosť na zaradenie do výberového konania vlastnoručne podpísaná,
 2. profesijný štruktúrovaný životopis vlastnoručne podpísaný,
 3. motivačný list vlastnoručne podpísaný,
 4. kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad); pri zahraničnom diplome aj rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o uznaní zahraničného diplomu za rovnocenný diplom získaný po absolvovaní vysokoškolského vzdelania na území Slovenskej republiky,
 5. kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace,
 6. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu vlastnoručne podpísané,
 7. čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka vlastnoručne podpísané,
 8. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise, a priložených kópiách dokladov vlastnoručne podpísané,
 9. písomný súhlas o tom, že Úrad vlády SR môže spracúvať osobné údaje uchádzača na účely výberového konania do ukončenia výberového konania vlastnoručne podpísaný (v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení).
Termín podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
Do 12.03.2018 vrátane. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

S označením na obálke a v žiadosti : VK/2018/1/VS

Na adresu:
Úrad vlády Slovenskej republiky, Osobný úrad, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava.

Adresa služobného úradu:
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Kontaktná osoba: JUDr. Tatiana Bartošiová
Tel.: 02/ 20 925 988
webová stránka:www.vlada.gov.sk


Pracovná ponuka v PDF na stihnutie 23266

Dátum poslednej aktualizácie: 23.02.2018