Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Vláda a odborári dospeli v kolektívnom vyjednávaní k dohode

02.10.2015

Dnešným kolom sa v Zrkadlovej sále  Úradu vlády Slovenskej republiky ukončilo  kolektívne vyjednávanie o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2016 a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2016.
 
Zúčastnili sa ho splnomocnení zástupcovia Konfederácie odborových zväzov, Nezávislých kresťanských odborov Slovenska, Všeobecného slobodného odborového zväzu za zamestnancov a splnomocnení zástupcovia za štát a zamestnávateľov.
 
Zúčastnené strany  dospeli k dohode aj v otázkach platov štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  -  v roku 2016 sa ich platy navýšia o 4 %.  Táto skutočnosť bude mať finančný dopad na štátny rozpočet vo výške 148 miliónov eur.
 
Okrem zvýšenia platov sa vyjednávači dohodli aj na ďalších benefitoch, napríklad pracovný  čas bude na úrovni  37,5 hodín týždenne, v dvojzmennej prevádzke 36 a ¼ hodiny týždenne a v trojzmennej alebo  nepretržitej prevádzke 35 hodín týždenne. Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie bude tvoriť najmenej 2 %  z objemu zúčtovaných platov zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení, pričom ak zamestnávateľ nemá uzatvorenú zmluvu s dôchodcovskou správcovskou spoločnosťou ako zamestnanec, je povinný takúto zmluvu uzatvoriť. Základná výmera dovolenky zamestnanca bude päť týždňov, vo výmere šiestich týždňov bude patriť zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dosiahne  najmenej 33 rokov veku. Dovolenka zamestnancov ustanovených v § 103 ods. 3 Zákonníka práce bude deväť týždňov v kalendárnom roku.
 
Hlavný vyjednávač - vedúca služobného úradu Úradu vlády SR Tatiana  Janečková  poďakovala v závere stretnutia všetkým zúčastneným za konštruktívny  dialóg smerujúci ku konečnej dohode.

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
 
 
18960