Vláda na dnešnom rokovaní schválila Správu o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2012

16.10.2013

 
      Vláda SR v stredu 16. októbra 2013 na svojej 79. schôdzi schválila Správu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2012, ktorú predkladala Mária Jedličková, poverená plnením úloh  splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.
Správa podáva komplexný obraz o postavení  a dodržiavaní práv príslušníkov národnostných menšín v Slovenskej republike, garantovaných Ústavou SR, medzinárodnými dohovormi a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Poskytuje informácie o používaní jazykov národnostných menšín, výchove a vzdelávaní ich príslušníkov, kultúre či participácii na riešení veci verejných za rok 2012 i v dlhšom časovom horizonte. Bola vypracovaná vôbec prvýkrát v histórii SR.
Správa vychádza z faktov zhromaždených samotným úradom splnomocnenca a Štatistickým úradom SR. Je prístupná verejnosti  na internetovej stránke úradu vlády www.vlada.gov.sk, www.narodnostnemensiny.gov.sk 
Výbor pre národnostné menšiny ju schválil dvojtretinovou väčšinou na svojom zasadnutí 27.9.2013. 
 
Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
 


13140