Vláda podporila malých výrobcov zelenej energie

03.07.2013

V stredu 3. júla 2013 vláda na svojom rokovaní schválila Koncepciu rozvoja výroby elektriny z malých obnoviteľných zdrojov, ktorá je pokračovaním snahy podpredsedu vlády SR pre investície Ľ. Vážneho podporiť domácnosti cítiace ekologicky. Koncepcia obsahuje ucelený prístup k legislatívnej aj možnej finančnej podpore rozvoja malých zdrojov energie, ktoré sú určené najmä na pokrytie vlastnej spotreby domácností bez negatívneho vplyvu na stabilitu distribučných sústav a s efektom finančných úspor pre prevádzkovateľov malých zdrojov aj pre distribučné spoločnosti.

Podpredseda vlády SR pre investície v koncepcii zároveň navrhol legislatívnu zmenu, v poradí už druhú, zameranú najmä na zjednodušenie pripájania malých zdrojov elektriny.  Vláda  na svojom dnešnom zasadnutí zároveň schválila ministrom hospodárstva SR predloženú novelu zákona č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov, v ktorej je už zapracovaná časť zjednodušenia pre malých výrobcov z koncepcie.

Podporné mechanizmy sú aplikovateľné na všetky druhy obnoviteľných zdrojov s inštalovaným výkonom do 10 kW vhodné pre domácnosti, čiže fotovoltické panely a malé veterné turbíny, fototermálne kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na vykurovanie biomasou. Legislatívne nástroje sú zamerané najmä na zjednodušenie pripájania zdrojov elektriny, pretože tepelné zdroje nie sú zákonne obmedzované a ich inštalácia je jednoducho možná aj v súčasnom nastavení systému.

Výrobca elektriny z malého zdroja po splnení stanovených podmienok bude mať zaručené bezplatné pripojenie do distribučnej sústavy v existujúcom odbernom mieste, pričom prevádzkovateľ príslušnej distribučnej sústavy musí zabezpečiť bezplatnú montáž meradla na zápočtové meranie odobratej a dodanej energie medzi fázami v reálnom čase a rozpínacieho zariadenia pre prípad straty napätia v distribučnej sústave. Povinnosťou výrobcu malého zdroja bude oznámiť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy pripojenie vrátane predpísaných dokladov. Výrobca z malého zdroja zároveň dodáva prebytky elektriny do distribučnej sústavy bezplatne. Cieľom je podporiť dimenzovanie malých zdrojov tak, aby prioritne pokrývali vlastnú spotrebu.

Podľa podpredsedu vlády SR pre investície Ľ. Vážneho je pre distribučné spoločnosti výhodnejšie usmerniť nárast inštalovaného výkonu zelenej energie do rozptýlených malých zdrojov namiesto veľkých inštalácií (zjednodušene: je vhodnejšie 1000 zdrojov po 5 kW ako 10 zdrojov po 500 kW). Zároveň nevzniká tlak na zvyšovanie ceny elektriny a znižuje sa objem elektriny, ktoré musia distribučné spoločnosti povinne vykupovať na krytie strát, vďaka inému mechanizmu podpory.

Malí výrobcovia odstránením legislatívnych prekážok získajú väčšiu energetickú nezávislosť, čo je základný krok na odvrátenie hrozby energetickej chudoby. Ľ. Vážny v koncepcii navrhol aj možný spôsob podpory zo štrukturálnych fondov pre malých výrobcov, ktorý je v súčasnosti predmetom rokovaní s Európskou komisiou o podobe Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020 a operačného programu Kvalita životného prostredia.


Kancelária podpredsedu vlády SR pre investície

 

 

12068