Vláda schválila Správu o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2014

27.05.2015

Vláda Slovenskej republiky na svojom dnešnom rokovaní schválila Správu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2014, ktorú na zasadnutí vlády predkladal vedúci Úradu vlády SR Igor Federič.
 
 
Správu pripravil Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny pod vedením Márie Jedličkovej poverenej splnomocnenkyne vlády SR pre národnostné menšiny. Správa podáva komplexný obraz o postavení a dodržiavaní práv príslušníkov národnostných menšín v Slovenskej republike, garantovaných Ústavou SR, medzinárodnými dohovormi a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Poskytuje informácie o používaní jazykov národnostných menšín, výchove a vzdelávaní ich príslušníkov, kultúre či participácii na riešení veci verejných za rok 2014.
 

Správa  vychádza z faktov zhromaždených samotným úradom splnomocnenca v spolupráci so  Štatistickým úradom SR a jednotlivými rezortmi – Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Informácie čerpala aj od  ďalších relevantných organizácií pôsobiacich v oblasti podpory práv národnostných menšín v Slovenskej republike. 

 
Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2014 bude prístupná pre verejnosť na internetových stránkach www.vlada.gov.skwww.narodnostnemensiny.gov.sk v slovenskom aj v anglickom jazyku.
 
 
Správa bola predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Výbor pre národnostné menšinya etnické skupiny správu schválil na svojom zasadnutí  dňa 18.5.2015. 
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
Úrad vlády SR
 
17850