Vláda schválila Správu o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2015

08.06.2016

Vláda Slovenskej republiky na svojom dnešnom rokovaní schválila Správu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2015.

Správa, ktorú pripravil Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, podáva komplexný obraz o postavení a dodržiavaní práv príslušníkov národnostných menšín v Slovenskej republike, garantovaných Ústavou SR, medzinárodnými dohovormi a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Poskytuje informácie o používaní jazykov národnostných menšín, výchove a vzdelávaní ich príslušníkov a kultúre za rok 2015.

Správa  vychádza z dát a informácií zhromaždených samotným úradom splnomocnenca v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ako aj s ďalšími relevantnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti podpory práv národnostných menšín v Slovenskej republike.
Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2015 bude prístupná pre verejnosť na internetovej stránke Úradu splnomocnenca pre národnostné menšiny  www.narodnostnemensiny.gov.sk v slovenskom aj v anglickom jazyku.

Správa bola predmetom medzirezortného pripomienkového konania, v rámci ktoréhomali možnosť správu pripomienkovať či komentovať aj národnostné menšiny. Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny správu schválil na svojom zasadnutí 30. mája 2016.

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
www.narodnostnemensiny.vlada.gov.sk
20621