Vláda SR schválila zmeny týkajúce sa rekonštrukcie NKP Rusovce – Úrad vlády SR vyhlasuje verejné obstarávanie

18.12.2019

Úrad vlády SR predložil na dnešné rokovanie vlády SR Aktualizovaný návrh na zabezpečenie financovania rekonštrukcie NKP Rusovce vrátane priľahlého areálu, ktorý obsahuje aktualizáciu  - indexáciu rozpočtu rekonštrukcie NKP Rusovce, ako aj jej časového harmonogramu.  Vládny materiál bol konzultovaný aj s Útvarom hodnoty za peniaze.  
 
Dôvodom aktualizácie boli najmä zmeny v projektovej dokumentácii na základe požiadaviek dotknutých orgánov, napr. Krajského pamiatkového úradu, Technickej inšpekcie a ďalších, pričom k novému návrhu sú už vydané všetky stavebné povolenia.
 
Schválenie uvedeného materiálu vládou SR umožňuje Úradu vlády SR  bezodkladne vypísať verejné obstarávanie na samotnú rekonštrukciu NKP Rusovce – bližšie informácie sa záujemcovia o súťaž dozvedia z Oznámenia o verejnom obstarávaní, ktoré bude publikované vo Vestníku verejného obstarávania v najbližších dňoch. Matúš Šutaj Eštok, vedúci ÚV SR: „Týmto vyhlásením sa zavŕši veľmi náročný a rozsiahly prípravný proces  a de facto sa ním rekonštrukcia NKP Rusovce reálne aj začína.“
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
27205