Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 25. novembra 1997

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 144. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením podpredsedníčky K. Tóthovej.
   Na rokovaní nie sú prítomní: predseda vlády SR V. Mečiar, podpredseda vlády J. Kalman a minister vnútra G. Krajči.

   Zmeny v programe:

   Z dnešného rokovania vlády sa vypustila:

   Správa o stave prístupového procesu Slovenskej republiky do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

   Zaradili sa:

   Štatistické informácie o vývoji vo vybraných úsekoch ekonomiky Slovenskej republiky
   Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

* * *

   Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a Občiansky súdny poriadok.
   Uvedený návrh zákona spresňuje povinnosti poistencov a platiteľov poistného a podmienky zriaďovania, zlučovania a rušenia rezortných poisťovní. Zároveň, vzhľadom na doteraz získané poznatky, spresňuje hospodárenie poisťovní a nakladanie s prostriedkami poistného. Po novom upravuje vedenie Centrálneho registra poistencov a Centrálneho informačného systému.
   Vzhľadom na to, že výdavky na lieky neúmerne vzrastajú z dôvodu neúčelnej farmakoterapie a nesprávneho vypisovania lekárskych predpisov, ukladá zákon poisťovniam a zdravotníckym zariadeniam povinnosť vykonávať analýzu účelného predpisovania liekov.

   Návrh zákona o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vláda vrátila na dopracovanie.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh zákona o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty.
   Dôvodom na predloženie uvedeného návrhu zákona je potreba aktualizácie zákona SNR č. 109/1961 Zb. o múzeách a galériách, ktorý si v súvislosti so spoločenskými zmenami vyžiadal zásadnú zmenu a zosúladenie so súčasným právnym stavom.
   Navrhované znenie zákona vychádza zo zámeru komplexnej ochrany kultúrneho dedičstva, ktorého podstatnou súčasťou sú zbierkové predmety uchovávané v múzeách a galériách. Návrh zákona ustanovuje základné činnosti, nevyhnutné na uchovávanie a využívanie zbierkových predmetov, a to nadobúdanie, odbornú správu, využívanie, prezentáciu a vyraďovanie. Dôraz kladie na odbornú evidenciu zbierkových predmetov, ich odborné a bezpečné uloženie a bezpečnosť objektov múzeí a galérií. Rámcovo rieši otázky trvalého a dočasného vývozu zbierkových predmetov.
   V zákone sú vymedzené práva a povinnosti zriaďovateľov múzeí a glérií. V porovnaní s doteraz platným zákonom sa rieši aj kontrola a štátny odborný dohľad nad plnením jeho ustanovení s určením sankcií. Návrh zákona je obsahovo zosúladený s ustanoveniami navrhovaného zákona o národnom kultúrnom dedičstve.

   Vláda prerokovala a schválila Správu o plnení štátneho rozpočtu SR za I.-III. štvrťrok 1997. Konštatovala, že rozpočtové hospodárenie v oblasti štátneho rozpočtu za uvedené obdobie skončilo účtovným schodkom vo výške 27 968,0 mil. Sk, pričom fiškálny schodok činil 6 376,7 mil. Sk.
   Príjmy štátneho rozpočtu dosiahli 125 153,0 mil. Sk, výdavky dosiahli výšku 153 121,0 mil. Sk.
   Podpredsedu vlády a ministra financií vláda poverila zdôvodniť správu v orgánoch Národnej rady SR.

   Návrh opatrení vlády SR v súvislosti s medzinárodným projektom na obnovu krytu havarovanej Černobyľskej jadrovej elektrárne vláda po prerokovaní schválila.
   Výzva na účasť na uvedenom projekte bola Slovenskej republike doručená v mene prezidenta Ukrajiny p. Kučmu a viceprezidenta USA p. Gora.
   Účelom tohto medzinárodného projektu je obnoviť kryt (tzv. sarkofág) nad štvrtým blokom havarovanej jadrovej elektrárne a zabrániť tak ďalšiemu úniku rádioaktívnych látok do životného prostredia. Celkový náklad projektu, ktorý sa bude realizovať počas nasledujúcich ôsmich rokov, sa odhaduje na 750 mil. USD.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o spolupráci Slovenskej republiky s UNIDO za roky 1996-1997. Zároveň schválila návrh postupu delegácie Slovenskej republiky na 7. zasadnutí generálnej konferencie UNIDO, ktoré sa bude konať 1.-5. decembra 1997 vo Viedni.
   Generálna konferencia UNIDO bude mať rozhodujúci význam pre ďalšie smerovanie organizácie a úspešné zavŕšenie jej reformného procesu. Slovenská republika má záujem naďalej spolupracovať s touto medzinárodnou organizáciou nielen ako prijímateľ zahraničnej pomoci, ale aj ako poskytovateľ odbornej pomoci rozvojovým krajinám.

   Vláda SR prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Litovskej republiky o zrušení vízovej povinnosti.
   Dohoda umožňuje bezvízový pobyt v dĺžke deväťdesiat dní na území štátu druhej zmluvnej strany. Pracovníkom diplomatických a konzulárnych úradov, oficiálnych zastúpení a medzinárodných organizácií so sídlom na území štátu druhej zmluvnej strany, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických a služobných pasov umožňuje bezvízový pobyt po dobu ich služobného pridelenia. Dohoda neobmedzuje právo oboch zmluvných strán zakázať vstup alebo pobyt občanom štátu druhej zmluvnej strany, ak je ich prítomnosť na území štátu nežiadúca.

   Vláda po prerokovaní vyjadrila súhlas s Návrhom na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných/úradných pasov.
   Uvedená dohoda umožňuje pracovníkom diplomatických a konzulárnych úradov, oficiálnych zastúpení a medzinárodných organizácií so sídlom na území štátu druhej zmluvnej strany, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických a služobných pasov, bezvízový pobyt počas doby ich služobného pridelenia. Dohoda neobmedzuje právo obidvoch zmluvných strán zakázať vstup alebo pobyt na území svojho štátu občanom štátu druhej zmluvnej strany, ak je ich prítomnosť na území štátu nežiadúca.

   Súhrnnú informáciu o vývoji realizácie stavieb a stave rozostavanosti k 30. júnu 1997 za stavby financované z prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych fondov a bankových úverov so štátnou zárukou podľa jednotlivých ústredných investorov vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
   Podrobná analýza realizácie verejných prác signalizuje narastajúcu rozostavanosť, čím sa znižuje efektívnosť realizácie v investičnej výstavbe verejných prác.
   Pre skvalitnenie celého procesu zabezpečovania investičnej výstavby je nutné zo strany všetkých ústredných investorov venovať tomuto procesu maximálnu pozornosť, s cieľom znižovať rozostavanosť a odovzdávať stavby do užívania v plánovaných termínoch, a tým zamedziť umŕtvovanie finančných prostriedkov.

   Vláda prerokovala a schválila Koncepciu environmentálnej výchovy a vzdelávania.
   Jej účelom je zvýšiť úroveň environmentálneho vedomia obyvateľstva, zaviesť ucelený systém školskej a mimoškolskej environmentálnej výchovy a vzdelávania na všetkých úrovniach, zlepšiť informovanosť verejnosti o environmentálnej situácii, podporiť a rozšíriť orientáciu masovokomunikačných prostriedkov na objektívne environmentálne spravodajstvo a na šírenie poznatkov o životnom prostredí.
   Koncepcia sa zameriava na predškolské zariadenia a školy všetkých stupňov, kultúrno-osvetové zariadenia, múzeá, galérie a knižnice, štátnu správu i samosprávu, podporu aktivít združení občanov s environmentálnym zameraním, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu životného prostredia, ale aj na podporu umeleckej tvorby, budovanie sústavy informačných stredísk ochrany prírody, náučných chodníkov a lokalít priamo v teréne. Osobitnú pozornosť venuje medzinárodnej spolupráci a medzinárodným podujatiam ako ENVIROFILM v Banskej Bystrici a vo Zvolene, medzinárodná výstava ENVIRO Nitra a pod.
   Súčasťou koncepcie je 37 opatrení, ktorých realizácia smeruje najmä do rezortov školstva, kultúry, životného prostredia a zdravotníctva, ako aj krajských úradov a okresných úradov.

   Správu o úprave harmonogramu prepracovania územných plánov veľkých územných celkov v súlade s novým územnosprávnym usporiadaním Slovenskej republiky vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
   Územné plány veľkých územných celkov jednotlivých krajov Slovenskej republiky, o ktorých obstaraní vláda rozhodla svojím uznesením č. 654 zo 16.9.1997, budú predkladané na schválenie v súlade s harmonogramom najneskôr do 31.3.1998.
   Schválením územných plánov všetkých krajov sa vytvorí predpoklad na priestorovú koordináciu rozvoja miest a dedín, stanovenie zásad využitia územia, koncepciu riešenia dopravy a technickej infraštruktúry, ako aj zabezpečenie plôch na verejno-prospešné stavby. Tieto územné plány podmieňujú činnosť štátu v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja jednotlivých krajov Slovenskej republiky.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí so zrušením uznesenia vlády SR č. 677 z 23. septembra 1997 a 722 zo 14. októbra 1997 k návrhu na účasť delegácie SR na IV. konferencii členských štátov Bazilejského dohovoru o riadení pohybu nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní v Kuchingu, Sarawak (Malajzia) v dňoch 6. - 10. októbra 1997.
   Na základe stanoviska malajzijskej vlády o nezlepšení vnútropolitickej situácie, Byro dohovoru rozhodlo o novom termíne konania konferencie v dňoch 23.-27.2.1998 na pôvodnom mieste v Kuchingu, v provincii Sarawak na ostrove Borneo.
   Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa rušia obe uznesenia viažúce sa na IV. konferenciu zmluvných štátov Bazilejského dohovoru s tým, že pred konaním konferencie v roku 1998 sa vláde predloží na schválenie aktualizovaný materiál.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s účasťou delegácie Slovenskej republiky na 3. konferencii strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, ktoré sa bude konať 1.-10. 12. 1997 v Kjóte.
   Ťažiskom konferencie bude naplnenie tzv. Berlínskeho mandátu - dohodnutie a prijatie sprísňujúceho protokolu (alebo iného právne záväzného nástroja) týkajúceho sa redukcie skleníkových plynov po roku 2000. Tento dokument má byť prijatý do konca roku 1997 a má sa týkať krajín Prílohy I Dohovoru (krajín OECD a krajín s transformujúcou sa ekonomikou).

   Vláda prerokovala a schválila Návrh koncepcie štátnej politiky na zabezpečenie odbornosti a kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov na základných školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Ministerke školstva uložila zabezpečovať realizáciu opatrení prijatých v návrhu koncepcie.

   Vláda SR prerokovala Návrh rozvoja ľudovej architektúry a urbanizmu na Slovensku a súhlasila s opatreniami Mininisterstva kultúry, vychádzajúcimi z Programu na zachovanie a využitie tradícií ľudovej architektúry v rámci regiónov Slovenska.
   V rámci projektov programu sa vypracovali modelové riešenia dokumentovania ľudovej architektúry vybraného etnografického celku Slovenska, na základe ktorého sa konkretizovali časové harmonogramy a nevyhnutné finančné nároky na postupnú realizáciu jednotlivých projektov podmieňujúcich naplnenie návrhu rozvoja ľudovej architektúry a urbanizmu na Slovensku a využitia jej tradícií v súdobej architektúre.

   Návrh zákona o samospráve vyšších územných celkov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku vláda prerokovala a v znení pripomienok, ktoré odzneli na rokovaní, schválila.
   Návrhom zákona sa zriaďuje samospráva vyšších územných celkov, ktorou je krajská samospráva v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky. Upravuje sa ním postavenie, pôsobnosť a orgány krajskej samosprávy, jej vzťahy k štátnym orgánom a obciam.

   Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa v usmerňovaní miezd upravujú kvalitatívne ukazovatele, primeranosť prírastku miezd ku kvalitatívnym ukazovateľom, výška regulačného odvodu, údaje na jeho výpočet, splatnosť odvodu, spôsob jeho úhrady a hodnotené obdobie vláda prerokovala a schválila.

   Vláda podrobne prerokovala a vzala na vedomie Analýzu meškania stavu prác na usporiadaní pozemkového vlastníctva, konkrétne kroky a opatrenia na zabezpečenie koncepcie usporiadania pozemkového vlastníctva v Slovenskej republike v novom termíne.
   Usporiadanie pozemkového vlastníctva sa realizuje podľa vládou schválených harmonogramov katastrálnych území od roku 1996. Práce v 2247 katastrálnych územiach sú v gescii Úradu geodézie, kartografie a katastra SR a krajských úradov a v 1125 katastrálnych územiach v gescii Ministerstva pôdohospodárstva.
   V uvedenej analýze je zdôvodnené meškanie prác zabezpečovaných v gescii ÚGKK SR najmä nedostatočným finančným krytím požiadaviek na štátny rozpočet v roku 1997, ktoré obmedzilo ich zmluvné zabezpečenie v komerčnej sfére. Prijaté opatrenia na zrýchlenie postupu vychádzajú z potreby zvýšenia rozpočtového zabezpečenia, ako aj z dôslednejšieho zabezpečovania úlohy krajskými úradmi a okresnými úradmi, pričom nový termín ukončenia úlohy bude závislý najmä na finančnej čiastke ročne vyčlenenej na túto úlohu v štátnom rozpočte.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o stave príprav odhalenia pamätných tabúľ a tomby v rímskych bazilikách na počesť sv. Konštantína-Cyrila a sv. Metoda

   Informáciu o plnení úlohy z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 1997, schváleného uznesením vlády SR č. 85 z 28. januára 1997 týkajúcej sa predloženia návrhu zákona o sociálnom poistení, vláda prerokovala a vzala na vedomie.

   Vláda po prerokovaní vzala na vedomie Informáciu - "Počty pracovníkov výskumu a vývoja podľa ich kvalifikačnej úrovne".

   Štatistické informácie o vývoji vo vybraných úsekoch ekonomiky Slovenskej republiky vláda zobrala na vedomie.

   Informáciu o vývoji miezd a produktivity práce v Slovenskej republike v 1. polroku 1997 vláda po prerokovaní zobrala na vedomie.

   KONIEC KOMUNIKÉ
   Bratislava 25. novembra 1997
   TIO Úradu vlády SR