Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 2. decembra 1997

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 145. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením podpredsedníčky vlády K. Tóthovej.
   Na rokovaní nie sú prítomní: predseda vlády SR V. Mečiar a ministerka zahraničných vecí SR Z. Kramplová.

   Zmeny v programe:

   Z dnešného rokovania vlády sa vypustili materiály:

   Návrh projektu ISTROTEXT na využitie informačných diaľnic na on-line komunikáciu v rodných jazykoch

   Návrh na zvolenie podpredsedov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
   Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 100/1993 Z.z. o Obchodnom vestníku

   Zaradili sa body:

   Správa o výbere vedeckých a vedeckotechnických projektov medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce a návrh na rozdelenie účelových prostriedkov rozpočtovaných v kapitole Ministerstva školstva SR v roku 1997
   Predkladá: ministerka školstva

   Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 817 z 11. novembra 1997 prijatého k Súhrnnej správe o vyhodnotení referenda konaného v dňoch 23. a 24. mája 1997
   Predkladá: minister vnútra

* * *

   Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
   Právna úprava návrhu zákona sa odvíja od Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení, ktorý na základe uznesenia vlády SR č. 19/1993 z 12. januára 1993 podpísala v Paríži 14. januára 1993 delegácia SR. Dňa 27. októbra 1995 sa ratifikačná listina dohovoru uložila u jeho depozitára, generálneho tajomníka OSN. Dohovor vstúpil do platnosti 29. apríla 1997.
   Úlohou zákona je zabezpečiť plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich jej z uvedeného dohovoru po nadobudnutí jeho platnosti.

   Návrh na ratifikáciu Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí z 25. októbra 1980 vláda po prerokovaní schválila.
   Dohovor po nadobudnutí platnosti pre Slovenskú republiku umožní právnou cestou riešiť návrat maloletého dieťaťa do jeho domovského štátu v tých prípadoch, kedy dieťa bolo premiestnené do cudziny bez súhlasu alebo proti vôli osoby, ktorá ho má vo výchove.

   Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na zasadnutí Európskej rady v Luxemburgu 13. decembra 1997 vláda prerokovala a schválila.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o realizácii Opatrení proti vznikajúcej drogovej epidémii v hlavnom meste SR Bratislave. Podpredsedu vlády J. Kalmana poverila zdôvodniť uvedený materiál v orgánoch Národnej rady SR.
   Správa podáva obraz o plnení úloh boja proti drogám v oblasti prevencie, liečby, resocializácie a represie na území hlavného mesta SR Bratislavy.

   Návrh na zapožičanie štátneho vyznamenania Rad bieleho dvojkríža II. triedy Herbertovi Neumayerovi vláda dodatočne odložila z dnešného rokovania.

   Vláda prerokovala návrh a vyjadrila súhlas s udelením prísľubu na prevzatie štátnej záruky vládou SR za úver vo výške 100 mil. USD v roku 1998 pre Vodohospodársku výstavbu, š.p. Bratislava na dofinancovanie výstavby Vodného diela Gabčíkovo a Vodného diela Žilina. Rozhodnutie o definitívnom prevzatí štátnej záruky vláda SR prijme až po schválení štátneho rozpočtu na rok 1998 Národnou radou SR.

   Návrh na zabezpečenie ďalšieho postupu financovania výstavby niektorých prioritných zdravotníckych stavieb na Slovensku v prechodnom období do získania vhodného zahraničného kapitálového úveru vláda po prerokovaní schválila.
   Menovite ide o stavby: Fakultná nemocnica Bratislava-Rázsochy, Poliklinika-Diagnostické centrum R. Sobota a Detská nomocnica v Košiciach.
   Cieľom získania mimorozpočtových zdrojov zo zahraničného úveru prevzatého vládou SR na financovanie prioritných stavieb je ich prednostné dokončenie, odovzdanie do užívania a zrýchlenie doby návratnosti.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s podpísaním Dodatkového protokolu k Dohovoru o režime plavby na Dunaji, podpísanému 18. augusta 1948 a návrhu na podpísanie Protokolu, spojeného s podpísaním Dodatkového protokolu. Ich nadväzným ratifikovaním parlamentmi zakladajúcich strán dohovoru - podunajských krajín, bude s konečnou platnosťou doriešené pristúpenie Nemeckej spolkovej republiky k členským krajinám Dohovoru o režime plavby na Dunaji. Dorieši sa tým aj otázka potvrdenia Chorvátskej a Moldavskej republiky ako sukcedujúcich účastníckych krajín dohovoru a súčasne aj potvrdenia členstva všetkých troch vyššie menovaných krajín v Dunajskej komisii. Ako plnoprávni členovia týchto medzinárodných inštitútov budú sa môcť úplným potenciálom svojích krajín zapojiť do zveľaďovania Dunaja ako vodnej cesty medzinárodného významu, ktorá v spojení s Rýnom prostredníctvom kanála Dunaj-Mohan-Rýn tvorí chrbticu transkontinentálnej vodnej cesty, spájajúcej Čierne more so Severným morom.

   Po prerokovaní návrhu vláda vyjadrila súhlas so zmenou termínov a zrušením niektorých úloh z uznesení vlády SR, týkajúcich sa rozvoja cestnej siete, cestnej dopravy, železničnej infraštruktúry a leteckej dopravy. Táto skutočnosť vychádza z reálnej situácie pri napĺňaní príjmov Štátneho fondu cestného hospodárstva v roku 1997, ako aj z prerokovaného návrhu štátneho rozpočtu na rok 1998, podľa ktorého nie je možné tieto úlohy pokryť.
   Ukázalo sa, že niektoré úlohy rozvoja cestnej siete možno odsunúť na neskorší termín, príp. ich zrušiť, podobne, ako úlohy z oblasti železničnej infraštruktúry, cestnej a leteckej dopravy tak, aby sa odstránila napätosť zdrojového krytia v roku 1998.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí so zmenou termínu úlohy "predložiť návrh zákona o nekalých obchodných praktikách", ktorá vyplýva z uznesenia vlády SR č. 85 z 28. januára 1997 k Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1997. Nový termín vypracovania úlohy je 31. december 1997.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia. Súhlasila s návrhom na účasť, ako aj s postupom zástupcu Slovenskej republiky na nadchádzajúcom pätnástom rokovaní Výkonného orgánu Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov.

   Vláda po prerokovaní návrhu súhlasila so zrušením úlohy o príprave zákona o bývaní. Ministrovi spravodlivosti SR uložila zapracovať návrh zákona o bývaní do Občianskeho zákonníka v súlade s jeho pripravovanou rekodifikáciou.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o zámeroch Európskej komisie v súvislosti s prípravou dokumentov Partnerstvo za vstup, Národný program pre prijatie asquis communautaire a Finančné memorandum. Podpredsedovi vlády J. Kalmanovi uložila koncipovať štruktúru Národného programu na prijatie "acquis" ako aktualizovanú koncepciu na ďalší postup Slovenskej republiky do integračného procesu.

   Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 1998 vláda po prerokovaní schválila.
   V uvedenom návrhu sú premietnuté úpravy, t.j. postupné znižovanie zmluvných colných sadzieb u priemyselných a poľnohospodárskych výrobkov počas prechodného obdobia, vyplývajúce pre Slovenskú republiku z prijatých záverov Uruguayského kola mnohostranných obchodných rokovaní GATT, podpísané v roku 1994 v Marrakeshi. Návrh nového colného sadzobníka obsahuje aj zmeny v kombinovanej nomenklatúre, ktoré zodpovedajú aktualizovanej nomenklatúre EÚ na rok 1998. Sú v ňom zapracované tiež zmeny zmluvných colných sadzieb pri informačných technológiách a schválené colné kvóty a dočasná úprava zmluvných colných sadzieb na dovoz vybraného tovaru pri znížených colných sadzbách.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasila so zmenou uznesenia vlády SR č. 817 z 11. novembra 1997 prijatého k Súhrnnej správe o vyhodnotení referenda konaného v dňoch 23. a 24. mája 1997. Ide o prerozdelenie finančných prostriedkov pre jednotlivé rozpočtové kapitoly krajských úradov.

   KONIEC KOMUNIKÉ
   Bratislava 2. decembra 1997
   TIO Úradu vlády SR