Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 9. decembra 1997

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 146. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením podpredsedníčky vlády K. Tóthovej.
   Na rokovaní nie sú prítomní: predseda vlády SR V. Mečiar, ministerka zahraničných vecí Z. Kramplová, minister životného prostredia J. Zlocha. Neprítomných ministrov na rokovaní zastupujú štátni tajomníci.

   Zmeny v programe:

   Z dnešného programu rokovania vlády sa vypustil Projekt Inštitútu drogových závislostí.

   Zaradili sa nové materiály:

   Návrh delegácie na trilaterálne stretnutie premiérov Maďarska, Rakúska a Slovenska 15. decembra 1997 vo Viedni
   Predkladá: ministerka zahraničných vecí

   Informácia o vývoji spotrebiteľských cien v novembri 1997
   Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

* * *

   Vláda prerokovala a schválila Návrh zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
   Návrh zákona predovšetkým vymedzuje pojem lieku, liečiva a zdravotníckej pomôcky, upravuje otázky skúšania liekov, registrácie liekov a schvaľovnia zdravotníckych pomôcok, ustanovuje podmienky výroby liekov, veľkodistribúcie, poskytovania lekárenskej starostlivosti, predpisovania, vydávania, zneškodňovania, reklamy a kontroly kvality liekov a zdravotníckych pomôcok. Návrh zákona zároveň vymedzuje pôsobnosť jednotlivých orgánov štátnej správy na úseku farmácie a zavádza inštitút štátneho dozoru na úseku farmácie.
   Upravuje sa ním živnostenský zákon v tom zmysle, že veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok nie je živnosťou.

   Návrh zákona o stavebných výrobkoch vláda po prerokovaní schválila. Ministra výstavby a verejných prác SR poverila zdôvodniť ho v orgánoch Národnej rady SR.
   Návrh zákona o stavebných výrobkoch umožní prijatie rovnakých pravidiel, aké platia na vnútornom trhu Európskej únie pre uvádzanie stavebných výrobkov na vnútorný trh SR a pre ich posudzovanie z hľadiska použitia na zhotovenie stavby.
   Prijatím zákona sa zabezpečí vytvorenie právnych a technických podmienok na voľný pohyb stavebných výrobkov a možnosť účasti slovenského priemyslu stavebných výrobkov na trhu Európskej únie.

   Vláda prerokovala a zobrala na vedomie Návrh na vyhodnotenie technického a personálneho vybavenia obchodno-ekonomických oddelení /OBEO/ zastupiteľských úradov SR a ich ekonomické prínosy pri riešení obchodnej bilancie SR návrh na dobudovanie OBEO zastupiteľských úradov Slovenskej republiky a súbor opatrení na zefektívnenie ich práce.
   Delimitácia objemov sa uskutočnila k 1.5.1997, kedy sa delimitovalo z celkového počtu 58 OBEO zastupiteľských úradov SR v 47 krajinách a na jednej stálej misii.
   V správe sa konštatuje, že pre ďalšie zefektívnenie a zaktívnenie zahraničného obchodu treba dobudovať zahranično-obchodnú infraštruktúru, čo, samozrejme treba rozdeliť podľa etáp v závislosti na dostupnosti finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z Fondu na podporu zahraničného obchodu, ktorý by mal doplniť delegátsku sieť o vlastných delegátov.

   Správu o analýze nákladov v sociálnej sfére pri zastavení ťažby a nákladov na udržanie ťažby v akciovej spoločnosti Baňa Dolina Veľký Krtíš vláda po prerokovaní vzala na vedomie a súhlasí s pokračovaním sociálnej ťažby v bani Dolina, a.s. Veľký Krtíš do roku 2002, čo pomôže postupne riešiť otázku zamestnanosti a rekvalifikácie pracovníkov.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh na opätovné uplatnenie preferenčného cla pri dovoze zmrzliny v roku 1997 s pôvodom zo štátov Európskej únie vo výške 15 % a súčasne jeho zvýšenie o 10,6 %.
   Z výsledkov monitoringu citlivých položiek v posledných troch rokoch bol evidentný nárast dovozu zmrzliny, ktorý poškodzoval domácich výrobcov. Vláda preto uznesením z 1. júla t.r. schválila zrušenie preferenčného cla a zavedenie dodatočného cla vo výške 10,6 % k zmluvnému clu vo výške 31,8 %. Toto opatrenie významne napomohlo znížiť objem dovozov zmrzliny do SR, na druhej strane však vyvolalo ostrú reakciu Európskej únie. Na rokovaní poľnohospodárskeho podvýboru Asociačného výboru v novembri t.r. sa dohodol kompromis, že od 15. novembra 1997 sa na dovoz zmrzliny z EÚ bude aplikovať pôvodné preferenčné clo 15 % plus dodatočné clo 10,6 %.

   Návrh na zapožičanie štátneho vyznamenania RAD BIELEHO DVOJKRÍŽA II. TRIEDY Herbertovi Neumayerovi vláda dodatočne stiahla z dnešného programu rokovania.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky v I. polroku 1997 a uložila ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny predložiť do konca apríla 1998 Správu o sociálnej situácii obyvateľstva v roku 1997.


   V prvom polroku 1997 predstavoval celkový prírastok obyvateľstva 1,7 promile. Slovenská republika tak mala 5,3 mil. obyvateľstva z toho 51,3% žien. Zároveň bol vykázaný mierny pokles ekonomicky aktívneho obyvateľstva.
   V prvom polroku t.r. vzrástol hrubý domáci produkt v bežných cenách o 9,7% , pričom jeho reálny prírastok predstavoval 6%, miera inflácie bola 6,2%, a konečná spotreba domácností vzrástla o 7,4%. Popri týchto makroekonomických charakteristikách vykázal Štatistický úrad SR priemernú nominálnu mzdu 8622 Sk, pri medziročnom raste o 14,7 boda a vzrast reálnej mzdy o 8,0%.
   Vývoj pracovných príjmov bol v jednotlivých odvetviach nasledovný - podnikateľská sféra 9084 Sk (medziročný rast 15,3%), rozpočtová 7950 Sk (nárast o 12,3%) a príspevková sféra 8045 Sk (20,4%).
   Vysoká dynamika rastu miezd v príspevkovej sfére bola spôsobená dvojnásobným zvýšením platových taríf v zdravotníctve.
   Produktivita práce vzrástla o 5,7% pri súčasnom vzraste nominálnej mzdy o 14,6%, čo dokumentuje pokračovanie priaznivého vzájomného vývoja. V stratových podnikoch pritom vzrástla priemerná mesačná nominálna mzda rýchlejšie ako u ziskových.

   Miera nezamestnanosti bola v priemere za prvý polrok 13,08%, pri súčasnom skrátení doby evidencie nezamestnaných a absolútno a relatívnom znížení dlhodobej nezamestnanosti (o 2,2 boda). klesol počet zamestnancov v podnikoch s 20 a viac zamestnancami, no dynamicky rástol počet živnostníkov a počet ich zamestnancov. Priemerná výška podpory v nezamestnanosti vzrástla 1,5 násobne a zároveň klesla priemerná doba poberania podpory. Výber príspevkov na poistenie v nezamestnanosti orgánmi NÚP je pritom v Správe hodnotený ako nadpriemerný štandart.
   Regionálne diferencie miery nezamestnanosti predstavovali a v okresoch 24,5 boda (najlepší kraj Bratislavský, okres Bratislava IV. a najvyššia miera v Prešovskom kraji, okres Rimavská Sobota).
   Na KÚP a OÚP sú rozpracované priority politiky trhu práce, ktoré vyhlasuje MPSVR SR, konkrétne v oblasti schvaľovania príspevkov, ďalej zvýšenie podielu rekvalifikácie na 10-15% v rámci nástrojov APZ, návrhy na zaradenie do programu revitalizácie, vyhlásenia verejných súťaží na vypracovania projektov na oživenia zamestnanosti.

   V prvom polroku t.r. bolo z celkového počtu obyvateľstva 7,2% občanov sociálne odkázaných (pokles o 0,6 boda). K 30. júnu t.r. žilo v SR 1,2 mil. dôchodcov t.j. 21,8% z celkového počtu obyvateľstva. Reálna hodnota priemerných vyplácaných dôchodkov medziročne vzrástla - napr. u starobného dôchodku zamestnanca o 10,09% nominálne a o 3,7% reálne (t.j. po zohľadnení vývoja životných nákladov). Priemerná výška vyplácaného starobného dôchodku zamestnanca sólo bola 3764 Sk. Priemerná výška invalidného dôchodku bola 1900 Sk, vdovského (sólo) dôchodku 2570 Sk, vdovského v súbehu s iným dôchodkom 4053 Sk.
   V hodnotenom období vzrástla práceneschopnosť obyvateľstva o 0,23 boda, keď priemerné percento pracovnej neschopnosti bolo 5,77. Počet pracovných úrazov poklesol o 8,68%, čo považujeme za jednu z charakteristík dokumentujúcu zlepšenie situácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
   Priemerná výška nemocenského bola 2129 Sk, podpory pri ošetrovaní člena rodiny 802 Sk, peňažnej podpory v materstve 3155 Sk a vyrovnávacieho príspevku v materstve a tehotenstve 913 Sk.
   Na nesystémové dávky nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia vyplatil štát cca 8,2 mld. Sk.
   Na dávky sociálnej starostlivosti bolo vyplatených cca 2,8 mld. Sk (medziročný pokles o 2,9%). Z tejto sumy bolo 46,4% určených na výdavky pre rodinu s deťmi.
   Najnákladnejšie ostávajú dávky priamo súvisiace so sociálnou situáciou nezamestnaných a ich rodín.

   Čistý mesačný príjem na člena domácnosti bol v II. štvrťroku t.r. 4609 Sk (nárast o 21,6%, reálne o 14,6 boda). Čisté mesačné výdavky na člena domácnosti predstavovali v tom istom období 4578 Sk (nárast o 21,7%).

   Do konca roka 1997 sa očakáva medziročný nárast HDP 6,1%, miera nezamestnanosti 12,8 - 12,9% medziročná miera inflácie 6,4% a priemerná nominálna mzda 9220 Sk (čo je nárast o 13,1% a jej reálnej hodnoty o 6,2 boda).   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o situácii v oblasti priemyselného vlastníctva v Slovenskej republike.
   Materiál vychádza z hodnotenia jednotlivých činností Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o dosiahnutých výsledkoch v oblasti priemyselného vlastníctva a poskytuje prehľad o konštituovaní Úradu priemyselného vlastníctva SR, jeho súčasnom vybavení, stave konania o jednotlivých predmetoch priemyselného vlastníctva, medzinárodných aktivitách, poskytovaných službách a výsledkoch v tejto oblasti.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy ministerky zahraničných vecí SR Zdenky Kramplovej v Nórskom kráľovstve 20.-21. novembra 1997.
   Návšteva potvrdila zhodu, resp. blízkosť postojov v zásadných medzinárodnopolitických otázkach, ako i možnosti spolupráce na pôde medzinárodných organizácií, o.i. v oblasti vzájomnej podpory kandidatúr do medzinárodných organizácií.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh zákona o civilnom letectve.
   Účelom predloženého návrhu je vytvoriť právne podmienky pre ďalší rozvoj civilného letectva v zmenených politicko-ekonomických podmienkach. Navrhovaný zákon je kompatibilný s legislatívou platnou v Európskej únii a je v súlade so záväzkami, ktoré pre SR vyplývajú z medzinárodných zmlúv. Podľa navrhovaného zákona bude možné pristúpiť k vypracovaniu dohody o civilnom letectve s EÚ. Táto povinnosť je zakotvená v článku 57 Európskej dohody.
   Zákon plne zodpovedá súčasným a budúcim podmienkam pre civilné letectvo tak, ako sme sa k tomu zaviazali v rámci Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve ako členský štát ICAO (Medzinárodná organizácia civilného letectva).

   Vláda SR prerokovala Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskoršívch predpisov.
   Predmetný návrh zákona právne zakotvuje nové doteraz neupravené inštitúty. Ide najmä o určenie povinností zdravotníckych zariadení pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a sankčný postih za ich neplnenie, novú úpravu určovania siete zdravotníckych zariadení a upresnenie pôsobnosti krajských úradov a okresných úradov na úseku zdravotníctva.
   Vzhľadom na skutočnosť, že predmetom rokovania vlády bol návrh zákona v znení prerokúvanom v Legislatívnej rade vlády SR, vláda ho vrátila predkladateľovi na dopracovanie.

   Vláda SR schválila nariadenie vlády SR o zavedení letného času v rokoch 1998 až 2001. Letný čas sa v roku 1998 zavádza dňa 29. marca, roku 1999 dňa 28. marca, v roku 2000 dňa 26. marca a v roku 2001 dňa 25. marca. V týchto dňoch o druhej hodine stredoeurópskeho času sa posunú hodiny na tretiu hodinu letného času. Letný čas sa v roku 1998 končí dňa 25. októbra, v roku 1999 dňa 31. októbra, v roku 2000 dňa 29. októbra a v roku 2001 dňa 28. októbra. V týchto dňoch o tretej hodine letného času sa podsunú hodiny na druhú hodinu stredoeurópskeho času.

   Vláda SR zmenou svojho uznesenia č. 824/1996 zo dňa 3. decembra 1996 v Návrhu na zvýšenie príspevku zo štátneho rozpočtu pre Slovenskú televíziu v roku 1996 dala súhlas na využitie vyčlenených finančných prostriedkov vo výške 5O miliónov Sk na nákup zariadenia umožňujúceho zabezpečiť zvýšenie kvality výroby a vysielania na II. programe STV, ktoré je súčasme nevyhnutné aj na prevádzkovanie satelitného vysielania.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh delegácie na trilaterálne stretnutie premiérov Maďarska, Rakúska a Slovenska 15. decembra vo Viedni.

   Informáciu z Konferencie Svetovej poštovej únie na vysokej úrovni, ktorá sa konala v dňoch 13.-14. októbra 1997 v Ženeve, vláda po prerokovaní vzala na vedomie. Zúčastnilo sa na nej 504 účastníkov zo 123 členských štátov Svetovej poštovej únie, ako aj 65 zástupcov ďalších pozvaných inštitúcií, s ktorými Svetová poštová únia úzko spolupracuje. Konferencia sa konala pod názvom: "Pošta v roku 2005: celosvetové výzvy a stratégie komunikačného trhu".
   Hlavnými témami rokovania boli otázky týkajúce sa poštových služieb vo vzťahu k medzinárodnému komunikačnému trhu, globalizácii služieb a medzinárodnej konkurencii, vo vzťahu k stratégiám reglementačných a inštitucionálnych reforiem a k stratégii rozvoja.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o zabezpečení a rozvoji aktívnej spolupráce s medzinárodnými vládnymi organizáciami v gestorstve Ministerstva pôdohospodárstva SR.

   Informáciu o návrhu na riešenie zabezpečenia výživy detí a novorodencov vláda po prerokovaní vzala na vedomie. V tejto súvislosti sa zaoberala aj návrhom na zabezpečenie podávania mlieka na základných školách.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o výsledkoch spolupráce medzi Slovenskou republikou a Belgickým kráľovstvom v rezorte hospodárstva.

   Informáciu o návrhu na zabezpečenie oficiálnych účastí Slovenskej republiky na výstavách a veľtrhoch v zahraničí v roku 1998 vláda zobrala na vedomie.

   Informáciu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy ministerky zahraničných vecí SR Zdenky Kramplovej v Nórskom kráľovstve v dňoch 20. - 21. novembra 1997 vláda zobrala na vedomie.

   Vláda prekovala a zobrala na vedomie Informáciu o vývoji legálnej a nelegálnej migrácie cudzincov v rokoch 1993 až 1997.

   Vláda SR s porozumením vzala na vedomie Informáciu o obdržaní návrhu Všeobecnej deklarácie ľudskej zodpovednosti.

   Vláda SR po prerokovaní vzala na vedomie Informáciu o vývoji spotrebiteľských cien v novembri 1997.

   KONIEC KOMUNIKÉ
   Bratislava 9. decembra 1997
   TIO Úradu vlády SR