Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 16. decembra 1997

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 147. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu V. Mečiara.
   Na rokovaní nie sú prítomní: podpredseda vlády a minister financií S. Kozlík a minister spravodlivosti J. Liščák (zúčastňujú sa na rokovaniach v orgánoch Národnej rady SR).

   Zmeny v programe:

   Zaradili sa nové materiály:

   Návrh účasti delegácie vlády Slovenskej republiky na Zimných paralympijských hrách, ktoré sa uskutočnia v Nagane, Japonsku v dňoch 5.-14. marca 1998
   Predkladá: ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny

   Návrh na zvolenie podpredsedov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
   Predkladá: minister spravodlivosti

   Návrh na odvolanie a vymenovanie prednostu Okresného úradu v Prešove
   Predkladá: minister vnútra

* * *

   Vláda prerokovala a schválila Návrh účasti delegácie vlády Slovenskej republiky na Zimných paralympijských hrách, ktoré sa uskutočnia v Nagane - Japonsku v dňoch 5. - 14. marca 1998 v zložení: J. Kalman, podpredseda vlády, O. Keltošová, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny a E. Slavkovská, ministerka školstva.
   Cieľom paralympijských hier je poskytnúť ľuďom so zdravotným postihnutím možnosť zúčastniť sa na vysoko kvalitných pretekoch, propagovať rozvoj fyzickej zdatnosti a športového ducha a zároveň šíriť myšlienku paralympizmu a dobrej vôle po celom svete. Zimné paralympijské hry sú vrcholným podujatím všetkých telesne, zrakovo a mentálne postihnutých športovcov, ktorým vláda SR venuje veľkú pozornosť, morálnu podporu a tiež finančných prostriedkov na zabezpečenie ich náročnej prípravy i samotnej účasti na paralympiáde.
   Slovenský paralympijský výbor vysoko oceňuje prístup vlády SR k telesne, zrakovo a mentálne postihnutým športovcom a na základe tejto spolupráce pozval predstaviteľov vlády SR na toto vrcholné podujatie športovcov so zdravotným postihnutím.

   Vláda prerokovala a súhlasí s Návrhom na odvolanie a vymenovanie prednostu Okresného úradu v Prešove.
   V tejto súvislosti odvolala Ing. Jozefa Grušku z funkcie prednostu Okresného úradu v Prešove a do uvedenej funkcie vymenovala Ing. Emila Blichu s účinnosťou od 18. decembra 1997. Personálna zmena sa uskutočnila v súlade so Zákonníkom práce.

   Návrhy na zvolenie podpredsedov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vláda po prerokovaní schválila.‡Ministra spravodlivosti poverila zdôvodniť návrhy vlády SR na zvolenie JUDr. Stanislava Lehoťáka a JUDr. Jozefa Štefanku do funkcií podpredsedov Najvyššieho súdu SR v Národnej rade SR.

   Vláda po prerokovaní schválila Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa v usmerňovaní miezd v roku 1998 upravujú kvalitatívne ukazovatele, primeranosť prírastku miezd ku kvalitatívnym ukazovateľom, výška regulačného odvodu, údaje na jeho výpočet, splatnosť odvodu, spôsob jeho úhrady a hodnotené obdobie.
   Toto nariadenie vlády sa vydáva na základe C 17-a, odsek 6 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde a odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení zákona č. 248/1997 Z.z. Nariadenie vlády SR nadobudne účinnosť 1. januára 1998.

   Návrh na riešenie otázky tzv. židovského depozita vláda vrátila na dopracovanie.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím Doplnkového protokolu č. 6 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode medzi Českou republikou, Maďarskou republikou, Poľskou republikou, Rumunskom, Slovenskou republikou a Slovinskou republikou, ktorý sa týka výmeny poľnohospodárskych koncesií vo vzťahu k Slovinskej republike podľa pravidiel liberalizácie obchodu s poľnohospodárskymi produktami a potravinárskymi výrobkami v rámci Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode.
   Vláda týmto splnomocnila ministra hospodárstva na podpísanie Doplnkového protokolu č. 6 k dohode CEFTA na stretnutí predstaviteľov krajín CEFTA vo Varšave 19. decembra 1997.

   Koncepciu územného rozvoja Slovenska - II. návrh vláda po prerokovaní schválila.
   Koncepcia je vypracovaná ako otvorený územnoplánovací podklad a predpokladá sa jeho permanentná aktualizácia. Jej úlohou je stanovenie priestorových súvislostí aktivít s nadregionálnym, celoštátnym a hranice štátu presahujúcim významom. Súčasne z vnútroštátneho hľadiska navrhuje priestorové predpoklady integrácie Slovenska do celoeurópskych priestorových a sídelných štruktúr a reaguje tak na Zásady politiky rozvoja európskeho priestoru Rady Európskej únie. V tejto súvislosti vláda schválila Zásady pre realizáciu územného rozvoja Slovenska.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s pristúpením Slovenskej republiky k Dohode o ochrane netopierov v Európe.
   Dohoda nadväzuje na Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonn 1979), ku ktorému Slovenská republika pristúpila 1. marca 1995. Dôvodom prijatia dohody bola skutočnosť, že v mnohých európskych krajinách patria netopiere k vážne ohrozeným druhom s klesajúcim trendom početnosti populácií v dôsledku ničenia ich prirodzeného prostredia.
   Pristúpenie Slovenskej republiky k dohode podporuje snahy o zachovanie nenahraditeľných prvkov ekosystémov v Slovenskej republike i v Európe a je v súlade so záujmami nášho štátu a našou štátnou environmentálnou politikou.

   Správu o priebehu transformácie majetku štátu v roku 1997 a hlavné zámery na rok 1998 vláda zobrala na vedomie.
   Súčasťou materiálu je aj stručná informácia o priebehu privatizácie na FNM v roku 1997 a zámery a ciele fondu v oblasti privatizácie na rok 1998.
   V priebehu roku 1997 Ministerstvo pre správu a privatizáciu NM SR v súlade s C 10 ods. 2 zákona vydalo celkom 34 rozhodnutí o privatizácii majetku štátnych podnikov alebo ich časti so 157 výstupmi, z toho predajom vo verejnej obchodnej súťaži 42 výstupov, vkladom majetku do akciovej spoločnosti 1 výstup, bezodplatným prevodom na obce 106 výstupov, fyzickým vrátením majetku 1 výstup a bezodplatným prevodom na SPF 7 výstupov s hodnotou privatizovaného majetku 3 265 mil. Sk.
   V súlade s uznesením vlády SR č. 327/1997 predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR doteraz 40 základných privatizačných výstupov na majetok zdravotníckych zariadení v hodnote 970 mil. Sk, v ktorých je navrhnutých 31 výstupov na bezodplatný prevod na obec a 102 výstupov na priamy predaj.
   Jednotlivé krajské úrady doteraz predložili 44 základných privatizačných projektov s objemom majetku 1 113 mil. Sk a s navrhovanými výstupmi na 15 bezodplatných prevodov na obce a 72 priamych predajov.

   Vláda po prerokovaní vzala na vedomie Správu o spôsobe vysporiadania sprivatizovaného majetku štátu určeného na obranu štátu. Príslušným ministrom uložila predložiť Fondu národného majetku SR aktualizovaný zoznam sprivatizovaného nehnuteľného majetku štátu určeného na obranu štátu a odporučila Fondu národného majetku SR realizovať právny spôsob vysporiadania majetku podľa týchto zoznamov.

   Návrh na zriadenie inštitútu vzdelávania v štátnej správe vláda vrátila na prepracovanie.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh na zapožičanie štátneho vyznamenania RAD BIELEHO DVOJKRÍŽA II. TRIEDY Herbertovi Neumayerovi.
   Herbert Neumayer, dlhoročný sekčný šéf Úradu spolkového kancelára Rakúskej republiky venoval rozvoju slovensko-rakúskych vzťahov mimoriadnu pozornosť nielen v rámci svojho pracovného zaradenia, ale aj ako aktívny predseda Rakúsko-slovenskej spoločnosti a osobný priateľ Slovenska. Bezprostredne po politických zmenách v Česko-Slovensku po roku 1989 vyvinul osobitnú iniciatívu smerom k slovenským médiám, kde ich zástupcom umožňoval pracovné stáže a návštevy v Rakúsku. V tejto iniciatíve pokračuje dodnes.
   Mimoriadnu pozornosť venoval podpore spolupráce SR a RR v oblasti univerzitnej a vedeckej, na rakúskych školách zorganizoval zbierky učebníc pre slovenské deti učiace sa nemecký jazyk, inicioval projekt štúdia i finančnú podporu slovenských detí na rakúskych školách.
   Osobitne treba oceniť jeho iniciovanie nákupu technických pomôcok pre telesne postihnutých na Slovensku vo veľmi vysokej hodnote.
   Za osobný prínos k rozvoju slovensko-rakúskych vzťahov vláda SR navrhuje, aby prezident SR zapožičal H. Neumayerovi pri príležitosti jeho odchodu do dôchodku Rad bieleho dvojkríža II. triedy.

   Vláda prerokovala správu a súhlasí s Projektom kandidatúry na Zimné olympijské hry a Zimné paralympijské hry Poprad - Tatry 2006.


   Vláda SR prerokovala v poradí 4. Materiál k príprave kandidatúry Slovenska na usporiadanie Zimných olympijských hier a Zimných paraolympijských hier v roku 2006 Poprad - Tatry.

   Predložená správa o projekte kandidatúry dáva prehľad o vypracovanom projekte v deľbe na 12 čiastkových projektov, ktoré sú v tejto fáze riešenia na úrovni koncepcie.
   Čiastkové projekty sa budú ďalej doplňovať údajmi z ďaľších rokovaní so zainteresovanými subjektami miestnej samosprávy, štátnej správy, športových zväzov a podľa manuálu Medzinárodného olympijského výboru, ktorí obdržia prihlásené kandidátske mestá.

   Vláda konštatovala, že kandidatúra na XX. Zimné olympijské hry a VII. Zimné paraolympijské hry v roku 2006 v regiónoch Spiša a Liptova bude v prípade pridelenia vhodným rozvojovým programom Slovenska, programom potrebného kompletovania vybavenia športu, turizmu a rekreácie v podhorí Vysokých a Nízkych Tatier a súčasne aj prezentácie Slovenskej republiky vo svete.

   Vláda tiež konštatovala, že:

  • pre pokojnú organizáciu hier sú v našom demokratickom štáte predpoklady pre prijatie bezpečnostných záruk na plnenie Olympijskej charty Medzinárodného olympijskeho výboru a nie je potrebné pripravovať žiadne zvláštne opatrenia,
  • prijatie záruky nad ekonomickým zabezpečením ZOH si bude vyžadovať náročnú investorskú prípravu súborov stavieb zabezpečovaných zo zdrojov

    • účelových príjmov, ktoré získa hostiteľské mesto hier na riešenie výstavby športových zariadení a organizáciu hier
    • rozpočtov miest a obcí v spolupráci s podnikateľskými subjektami na riešenie vybavenia komerčného charakteru
    • štátneho rozpočtu na skvalitnenie dopravy, technickej infraštruktúry a životného prostredia na území konania hier
   Pre zabezpečenie celého komplexu činnosti ďaľšej prípravy vláda SR prijala potrebné uznesenia pre zainteresovanúch členov vlády.

   V mesiaci máj 1998 vláda prerokuje návrh Zmluvného protokolu nad ekonomickým zabezpečením ZOH a ZPH 2006 s príslušným materiálom konečného ekonomického návrhu.

   Vláda súčasne poverila člena vlády k účasti v delegácii Slovenského olympijskeho výboru, kandidátskeho mesta Poprad a Výboru kandidatúry na ZOH a ZPH 2006 Poprad - Tatry na protokolárne odovzdanie prihlášky kandidatúry prezidentovi Medzinárodného olympijského výboru dňa 19. 12. 1997.
   V rámci odovzdania prihlášky bude odovzdaný aj list predsedu vlády SR s vyjadrením Podpory vlády SR pre kandidatúru ZOH a ZPH 2006 Poprad - Tatry.   Materiály, ktoré sa dnes neprerokovali, sa presúvajú na mimoriadne zasadnutie vlády SR v sobotu 20. decembra 1997.

   KONIEC KOMUNIKÉ
   Bratislava 16. decembra 1997
   TIO Úradu vlády SR