Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 20. decembra 1997

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 148. a rokuje pod vedením svojho predsedu V. Mečiara.
   Na rokovaní sú prítomní všetci členovia vlády Slovenskej republiky.

   Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona o šľachtení č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
   Návrh zákona reaguje na zmeny v podmienkach podnikania v oblasti plemenárstva determinované zmenami spoločensko- ekonomických podmienok a zároveň zohľadňuje výsledky rozvoja prírodných vied v oblasti šľachtenia a plemenitby.
   Nová právna úprava šľachtenia a plemenitby hospodárskych zvierat tým, že zohľadňuje požiadavky príslušných smerníc Európskej únie, vytvára vhodný východiskový rámec pre aproximáciu práva SR s právom EÚ v predmetnej oblasti.

   Návrh zákona o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vláda po prerokovaní schválila.
   Navrhovaná právna úprava obchodovania s vojenským materiálom komplexne upravuje obchodovanie s touto, vo svete sledovanou, komoditou.
   Obchodovať s vojenským materiálom podľa návrhu tohto zákona môže právnická osoba zapísaná v obchodnom registri, prípadne iná osoba, ktorá podniká na základe iného, než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov.
   Z obchodovania s vojenským materiálom nie je podľa návrhu zákona vylúčená Armáda Slovenskej republiky, ani iné bezpečnostné zložky a zbory Slovenskej republiky, ktorých hlavnú činnosť netvorí obchodovanie s vojenským materiálom, ale túto činnosť vykonávajú jednorazovo a sporadicky za účelom zabezpečenia svojej hlavnej činnosti tak, ako sú uvedené v osobitných predpisoch a za predpokladu, že splnia podmienky tohto zákona.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 100/1993 Z.z. o Obchodnom vestníku.
   Cieľom návrhu nariadenia vlády je premietnuť do platnej úpravy Obchodného vestníka (nariadenie vlády SR č. 100/1993 Z.z.) širšie možnosti doručovania súdnych písomností formou zverejňovania vo Vestníku, v nadväznosti na návrh novely zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

   Správu o plnení úloh spojených s nábehom činnosti Exportno-importnej banky v II. polroku 1997 vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
   Materiál stručne informuje o plnení základných úloh a činností nevyhnutných na rozbeh činností Eximbanky, ktoré boli orientované hlavne na organizačné, personálne, materiálno-technické a systémové predpoklady potrebné na rozbeh činnosti Eximbanky.
   Prioritnou úlohou bolo v krátkom čase vytvoriť systém obchodných podmienok, ktorý by nadväzoval na už existujúce podmienky úverového poistenia. Znamenalo to vypracovať všeobecné obchodné podmienky na poskytovanie úverov, ktoré sú v súlade so zákonom o Eximbanke SR, ako aj so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s medzinárodnými zmluvami a zvyklosťami a na ne nadväzujúce úverové produkty a úverové programy, reprezentujúce konkrétnu náplň činnosti bankovej divízie Eximbanky SR. Súčasťou správy je aj rozpočet Eximbanky SR od jej vzniku, ktorý bol nevyhnutnou podmienkou rozbehu jej činnosti.

   Vláda SR prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím finančnej zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou investičnou bankou o poskytnutí úveru na výstavbu diaľnice D61 Bratislava, Mierová ulica - Senecká cesta.
   Materiál sa predložil na rokovanie vlády v mimoriadnom pracovnom postupe s cieľom uzatvoriť finančnú zmluvu s EIB ešte v kalendárnom roku 1997, čím sa zabezpečenia potrebné termínové podmienky na začatie a financovanie výstavby diaľnice D61 Bratislava Mierová ulica - Senecká cesta v II. štvrťroku 1998.

   Vláda prerokovala Návrh na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov na peňažný vklad do zakladaného spoločného podniku SLOVRUSGAS, a.s. Bratislava pre Slovenský plynárenský priemysel, štátny podnik Bratislava vo výške 17 000 tis. Sk.
   Cieľom založenia SLOVRUSGAS, a.s. Bratislava je rozvoj plynárenského a energetického trhu a tiež rozšírenie exportu slovenských a importu ruských tovarov a služieb. Svoju činnosť bude uskutočňovať na Slovensku i v tretích krajinách. Dodávka zemného plynu pre potreby SR bude navyše množstiev dohodnutých v dlhoročnom kontrakte. Spoločnosť bude realizovať investičnú činnosť v oblasti plynárenstva a energetiky.

   Vláda prerokovala návrh a odporučila podpísať Zmluvu WIPO o autorských právach a Zmluvu WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch, ktorých účelom je doplniť a novelizovať medzinárodno-právnu ochranu literárnych a umeleckých diel podľa Bernského dohovoru a ochranu práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov podľa Rímskeho dohovoru.

   Návrh rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 1998 vláda vzala na vedomie s tým, že už bol prerokovaný a schválený v orgánoch Národnej rady SR.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Štatistickú správu o základných vývojových tendenciách v hospodárstve Slovenskej republiky v 1. až 3. štvrťroku 1997 a prognóza vývoja na rok 1997 a 1. štvrťrok 1998.

   KONIEC KOMUNIKÉ
   Bratislava 20. decembra 1997
   TIO Úradu vlády SR