Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
145. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
2. decembra 1997 o 8.30 h

   Návrh zákona o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   Predkladá: minister hospodárstva

   Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 100/1993 Z.z. o Obchodnom vestníku
   Predkladá: minister spravodlivosti

   Informácia o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za január až október 1997
   Predkladá: podpredseda vlády a minister financií

   Správa o realizácii Opatrení proti vznikajúcej drogovej epidémii v hlavnom meste SR Bratislave
   Predkladá: podpredseda vlády J. Kalman

   Návrh na zapožičanie štátneho vyznamenania Rad bieleho dvojkríža II. triedy Herbertovi Neumayerovi
   Predkladá: ministerka zahraničných vecí

   Návrh na udelenie prísľubu na prevzatie štátnej záruky vládou SR za úver vo výške 100 mil. USD v roku 1998 pre Vodohospodársku výstavbu, š.p. Bratislava na dofinancovanie výstavby Vodného diela Gabčíkovo a Vodného diela Žilina
   Predkladá: minister pôdohospodárstva

   Návrh na zabezpečenie ďalšieho postupu financovania výstavby niektorých prioritných zdravotníckych stavieb na Slovensku v prechodnom období do získania vhodného zahraničného kapitálového úveru
   Predkladá: minister zdravotníctva

   Návrh na podpis Dodatkového protokolu k Dohovoru o režime plavby na Dunaji, podpísanému 18. augusta 1948 a návrh na podpis Protokolu, spojeného s podpisom Dodatkového protokolu
   Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
               ministerka zahraničných vecí

   Návrh na zmenu termínov a zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR, týkajúcich sa rozvoja cestnej siete, cestnej dopravy, železničnej infraštruktúry a leteckej dopravy
   Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

   Návrh na ratifikáciu Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí z 25. októbra 1980
   Predkladajú: minister spravodlivosti
               ministerka zahraničných vecí

   Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 85 z 28. januára 1997 k Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1997 a zrušenie uznesenia vlády SR č. 398 z 3. júna 1997
   Predkladá: minister hospodárstva

   Správa o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia a návrh na účasť a postup zástupcu Slovenskej republiky na nadchádzajúcom pätnástom rokovaní Výkonného orgánu Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov
   Predkladá: minister životného prostredia

   Návrh na zrušenie úlohy o príprave zákona o bývaní
   Predkladá: minister výstavby a verejných prác

   Návrh projektu ISTROTEXT na využitie informačných diaľnic na on-line komunikáciu v rodných jazykoch
   Predkladá: minister kultúry

   Návrh na zvolenie podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
   Predkladá: minister spravodlivosti

   Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 1998
   Predkladá: podpredseda vlády a minister financií

   Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na zasadnutie Európskej rady v Luxemburgu 13. decembra 1997
   Predkladá: ministerka zahraničných vecí

   Informácia o zámeroch Európskej komisie v súvislosti s prípravou dokumentov Partnerstvo za vstup, Národný program pre prijatie asquis communautaire a Finančné memorandum
   Predkladá: podpredseda vlády J. Kalman

 
   15.00 h - Tlačová konferencia o výsledkoch rokovania vlády SR

   Bratislava 1. decembra 1997
   TIO Úradu vlády SR