Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
146. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
9. decembra 1997 o 8.30 h

   Návrh zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
   Predkladá: minister zdravotníctva

   Návrh zákona o stavebných výrobkoch
   Predkladá: minister výstavby a verejných prác

   Návrh na vyhodnotenie technického a personálneho vybavenia obchodno-ekonomických oddelení /OBEO/ zastupiteľských úradov SR a ich ekonomické prínosy pri riešení obchodnej bilancie SR; návrh na dobudovanie OBEO zastupiteľských úradov Slovenskej republiky a súbor opatrení na zefektívnenie ich práce
   Predkladá: minister hospodárstva

   Správa o analýze nákladov v sociálnej sfére pri zastavení ťažby a nákladov na udržanie ťažby v akciovej spoločnosti Baňa Dolina Veľký Krtíš
   Predkladá: minister hospodárstva

   Návrh na opätovné uplatnenie preferenčného cla pri dovoze zmrzliny s pôvodom zo štátov Európskej únie
   Predkladá: minister pôdohospodárstva

   Projekt Inštitútu drogových závislostí
   Predkladá: minister zdravotníctva

   Návrh na zapožičanie štátneho vyznamenania RAD BIELEHO DVOJKRÍŽA II. TRIEDY Herbertovi Neumayerovi
   Predkladá: ministerka zahraničných vecí

   Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky v I. polroku 1997
   Predkladá: ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny

   Správa o situácii v oblasti priemyselného vlastníctva v Slovenskej republike
   Predkladá: predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR

   Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy ministerky zahraničných vecí SR Z. Kramplovej v Nórskom kráľovstve (20.-21. novembra 1997)
   Predkladá: ministerka zahraničných vecí

   Informácia z Konferencie Svetovej poštovej únie na vysokej úrovni, Ženeva 1997
   Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

   Informácia o zabezpečení a rozvoji aktívnej spolupráce s medzinárodnými vládnymi organizáciami v gestorstve Ministerstva pôdohospodárstva SR
   Predkladá: minister pôdohospodárstva

   Informácia o návrhu na riešenie zabezpečenia výživy detí a novorodencov
   Predkladá: minister zdravotníctva

   Informácia o výsledkoch spolupráce medzi Slovenskou republikou a Belgickým kráľovstvom v rezorte hospodárstva
   Predkladá: minister hospodárstva

   Informácia o návrhu na zabezpečenie oficiálnych účastí Slovenskej republiky na výstavách a veľtrhoch v zahraničí v roku 1998
   Predkladá: minister hospodárstva

 
   Bratislava 8. decembra 1997
   TIO Úradu vlády SR