Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
147. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
16. decembra 1997 o 8.30 h

   Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa v usmerňovaní miezd v roku 1998 upravujú kvalitatívne ukazovatele, primeranosť prírastku miezd ku kvalitatívnym ukazovateľom, výška regulačného odvodu, údaje na jeho výpočet, splatnosť odvodu, spôsob jeho úhrady a hodnotené obdobie
   Predkladá: ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny

   Návrh na riešenie otázky tzv. židovského depozita
   Predkladá: podpredseda vlády a minister financií

   Návrh na zapožičanie štátneho vyznamenania RAD BIELEHO DVOJKRÍŽA II. TRIEDY Herbertovi Neumayerovi
   Predkladá: ministerka zahraničných vecí

   Návrh na uzavretie Doplnkového protokolu č. 6 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
   Predkladajú: minister pôdohospodárstva, minister hospodárstva
               ministerka zahraničných vecí

   Koncepcia územného rozvoja Slovenska
   Predkladá: minister životného prostredia

   Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohode o ochrane netopierov v Európe
   Predkladajú: minister životného prostredia
               ministerka zahraničných vecí

   Správa o priebehu transformácie majetku štátu v roku 1997 a hlavné zámery na rok 1998
   Správa o spôsobe vysporiadania sprivatizovaného majetku štátu určeného na obranu štátu
   Predkladá: minister pre správu a privatizáciu NM

   Správa o plnení úloh spojených s nábehom činnosti Exportno-importnej banky v II. polroku 1997
   Predkladá: podpredseda vlády a minister financií

   Návrh na zriadenie inštitútu vzdelávania v štátnej správe
   Predkladá: vedúca Úradu vlády SR

   Informácia o priebehu a výsledkoch 29. zasadnutia Generálnej konferencie UNESCO
   Predkladá: ministerka zahraničných vecí

   Informácia o realizácii podporných finančných programov pre malé a stredné podnikanie za III. štvrťrok 1997
   Predkladá: minister hospodárstva

   Informácia o súčasnom stave a návrhu na zachovanie hradov, slovanských hradísk a historických parkov na Slovensku
   Predkladá: minister kultúry

   Informácia o zabezpečení realizácie Programu obnovy dediny na Slovensku od roku 1998
   Informácia o priebehu a výsledkoch 9. stretnutia strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu, ktoré sa konalo v Montreali - Kanade 9.-18. septembra 1997
   Predkladá: minister životného prostredia

   Informácia o výsledkoch regionálnej konferencie ministrov dopravy a ministrov životného prostredia členských štátov EHK - OSN, ktorá sa konala vo Viedni 12.-14. novembra 1997
   Predkladajú: minister životného prostredia
               minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

   Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve Slovenskej republiky v 1.-3. štvrťroku 1997 a prognóza vývoja na rok 1997 a 1. štvrťrok 1998
   Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

 
   Bratislava 15. decembra 1997
   TIO Úradu vlády SR