Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
148. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
20. decembra 1997 o 9.30 h

   Návrh zákona o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
   Predkladá: minister pôdohospodárstva

   Návrh zákona o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
   Predkladá: minister hospodárstva

   Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 100/1993 Z.z. o Obchodnom vestníku
   Predkladá: minister spravodlivosti

   Správa o plnení úloh spojených s nábehom činnosti Exportno-importnej banky v II. polroku 1997
   Predkladá: podpredseda vlády a minister financií

   Návrh na uzavretie finančnej zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou investičnou bankou o poskytnutí úveru na výstavbu diaľnice D61 Bratislava, Mierová ulica - Senecká cesta
   Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
               podpredseda vlády a minister financií

   Návrh na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Slovenský plynárenský priemysel, štátny podnik Bratislava
   Predkladá: minister pre správu a privatizáciu NM SR

   Návrh na podpísanie Zmluvy WIPO o autorských právach a Zmluvy WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch
   Predkladajú: minister kultúry
               ministerka zahraničných vecí

   Návrh rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 1998
   Predkladá: predseda Rady Fondu detí a mládeže SR

   Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve Slovenskej republiky v 1. až 3. štvrťroku 1997 a prognóza vývoja na rok 1997 a 1. štvrťrok 1998
   Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

 
   Bratislava 19. decembra 1997
   TIO Úradu vlády SR