Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 13. januára 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 149. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu V. Mečiara. Na zasadnutí nie je prítomný minister životného prostredia J. Zlocha (PN); zastupuje ho štátny tajomník.

   Na dnešnú schôdzu sa dodatočne zaradili:

   Štatistické informácie o vývoji vo vybraných úsekoch ekonomiky Slovenskej republiky
   Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

* * *

   Vláda prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 379/1996 Z.z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu.
   Návrh novely uvedeného zákona je zameraný hlavne na zmenu a doplnenie ustanovení § 6 zákona upravujúceho tvorbu zdrojov fondu a § 7, ktorý upravuje použitie prostriedkov fondu.
    Skúsenosti z doterajšieho uplatňovania zákona poukázali na to, že v rámci jeho novelizácie treba upraviť aj ďalšie otázky. Ide najmä o vytvorenie právnych podmienok na:
   - výraznejšie uplatňovanie princípu solidarity veľkých podnikateľov s malými a strednými podnikateľmi,
   - skvalitnenie činnosti orgánov fondu a zvýšenie zodpovednosti ich členov doplnením zákona o možnosť zániku ich členstva v týchto orgánoch aj odvolaním,
   - zabezpečenie ochrany dôverných informácií,
   - riešenie sporov z právnych vzťahov medzi fondom na jednej strane a tuzemskými vývozcami a dovozcami na strane druhej, ktoré vznikajú z ich povinnosti používať prostriedky fondu na účely, na ktoré im boli poskytnuté.
   Navrhované zmeny a doplnky zákona č. 379/1996 Z.z. nebudú mať vplyv na štátny rozpočet ani na rozpočty obcí. Prijatím uvedeného zákona nevzniknú nároky na pracovné sily v štátnej správe a ani v správe fondu. Naopak, zjednoduší sa zložitosť postupu a administratívna náročnosť pri vyberaní príspevkov do fondu od tuzemských vývozcov a dovozcov.

   Vláda po prerokovaní schválila návrh Všeobecných úverových podmienok na poskytovanie úverov Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky.
   V súlade s prioritnou úlohou EXIMBANKY SR podporiť export slovenských podnikateľských subjektov, a tým zabezpečiť zlepšenie vývoja obchodnej bilancie Slovenskej republiky smerom k znižovaniu záporného salda je potrebné čo najrýchlejšie etablovanie sa EXIMBANKY SR v bankovom sektore na domácom i zahraničnom trhu. Jej etablovanie je zaručené realizáciou počiatočných zámerov pri tvorbe zákona o EXIMBANKE SR do roviny praktickej realizácie uvedeného zákona.
   Eximbanka v oblasti financovania vychádza pri svojej činnosti z niekoľkých základných dokumentov. Ide predovšetkým o zákon č. 80/1997 Z.z. a Konsenzus OECD (Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits). Ustanovenia týchto dokumentov sú premietnuté vo Všeobecných úverových podmienkach na poskytovanie úverov, ktorými sa Eximbanka SR bude riadiť v oblasti úverových operácií. Všeobecné úverové podmienky sú hlavnou časťou uvedeného materiálu a predstavujú prvotný dokument na začatie činnosti v úverovej oblasti.

   Návrh rozhodnutia Asociačnej rady medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými krajinami na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane, týkajúceho sa exportu určitých oceliarskych výrobkov zo Slovenskej republiky do Európskeho spoločenstva na obdobie od 1. januára do 31. decembra 1998 (predĺženie platnosti systému dvojitej kontroly stanoveného Rozhodnutím Asociačnej rady č. 2/95) vláda po prerokovaní schválila.
   Na základe harmonogramu odstraňovania ciel Protokolu č. 2 Európskej dohody medzi Slovenskou republikou a štátmi EÚ je od 1. januára 1996 vývoz oceliarskych výrobkov zo SR do štátov EÚ realizovaný pri nulovom cle bez kvót a colných stropov.
   Monitorovací systém dvojitej kontroly, ktorý sa uplatňuje na základe vydávania dvojitých licencií - na strane SR vývozných a zo strany EÚ dovozných, vydávaných na základe vývoznej licencie SR, bol na prechodné obdobie jedného roku zavedený od 1.1.1996.
   Systém dvojitej kontroly umožňuje využívať preferenčný obchod so štátmi EÚ a zároveň sledovať, či tieto preferenčné podmienky nie sú zneužívané, nakoľko sú k dispozícii mesačné údaje o obchodných tokoch pre Komisiu EÚ, ako aj orgány Slovenskej republiky. Hlavným princípom uvedeného systému je zamedzenie vývozu takých oceliarskych výrobkov do EÚ, ktoré nemajú pôvod v Slovenskej republike.
   Uvedený monitorovací systém zavedený Rozhodnutím Asociačnej rady č. 2/95 bol s malými úpravami na základe žiadosti SR predĺžený aj na rok 1997 a predloženým návrhom Rozhodnutia Asociačnej rady bude opätovne predĺžený na rok 1998. Pri uplatňovaní systému dvojitej kontroly sa v rokoch 1996 a 1997 nevyskytli nijaké vážnejšie problémy.
   Predložený návrh nadobudne platnosť dňom jeho podpísania.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o včasnom oznamovaní jadrovej havárie, o výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením. Ministerku zahraničných vecí poverila dohodu podpísať.
   Dohoda vymedzuje hlavné oblasti budúcej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou. Spolupráca, zamýšľaná na základe tejto dohody, sa vzťahuje na využitie, vývoj a aplikáciu jadrovej energie na mierové účely a zahrňuje výmenu informácií v oblasti výskumu a vývoja, ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľov, používania jadrových materiálov, zariadení a výmenu expertov, technikov a špecialistov hlavne v oblasti jadrovej bezpečnosti. Dohoda zároveň stanovuje spôsob a formu včasného informovania a odovzdávania informácií v prípade jadrovej havárie na území obidvoch zmluvných strán a pomáha zabezpečiť spoľahlivú a účinnú kontrolu nad pohybom jadrových materiálov na území zmluvných strán.
   Svojím charakterom dohoda predstavuje širokú základňu pre styky s ukrajinskou stranou nielen v jadrovej energetike, ale všade tam, kde sa jadrová energia využíva alebo sa bude využívať.

   S Návrhom na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Austrálie o obchodnej a hospodárskej spolupráci vláda po prerokovaní vyjadrila súhlas. Ministra hospodárstva splnomocnila na jej podpísanie.
   Cieľom dohody je lepšie využívanie výhod vzájomnej slovensko-austrálskej obchodnej a hospodárskej spolupráce, ako aj vzájomné spoločné prenikanie na tretie trhy.
   Účelom dohody je aktivizovať slovenský export strojov a strojných zariadení. Jej uzatvorenie napomôže vytvoriť legislatívny rámec na zakladanie spoločných podnikov, realizáciu investičných projektov, ako aj modernizáciu priemyselnej základne v obidvoch krajinách. Vzájomne výhodná výmena patentov, licencií, know-how, ale aj technických odborníkov, prispejú k lepšiemu využívaniu ľudského i materiálneho potenciálu oboch krajín. Spolupráca sa bude zameriavať hlavne na oblasti strojárstva, energetiky, chemického a spotrebného priemyslu. Dohoda vytvára tiež priestor na rozvoj infraštruktúrnych projektov, ako aj turistického ruchu.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s účasťou a postupom delegácie Slovenskej republiky na 5. konferencii Východ-Západ (Münsterský proces) v Prahe 15. a 16. januára 1998, ktorá sa uskutoční za účasti ministrov hospodárstva, priemyslu a obchodu krajín G-7 a krajín s transformujúcou sa ekonomikou. Za vedúceho delegácie vymenovala ministra hospodárstva K. Česneka.
   Dôležitou súčasťou konferencie bude stretnutie podnikateľov (Business Forum), ktoré by malo vytvoriť priestor pre nadviazanie priameho dialógu medzi podnikateľskými subjektami krajín G-7 a krajín s transformujúcou sa ekonomikou. Rokovania Business Fora by mali viesť k prijatiu určitých konkrétnych odporúčaní pre vládnu časť konferencie.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o zabezpečovaní komplexného programu riešenia regionálnych dráh.
   Správa informuje o postupe zabezpečovania tohto programu a sumarizuje čiastkové výsledky tak, ako sa dosiahli v priebehu doterajších rokovaní so zainteresovanými orgánmi štátnej správy, miestnej samosprávy, rozhodujúcich prepravcov a Železníc Slovenskej republiky.
   Doterajšie poznatky zo zabezpečovania Komplexného programu riešenia regionálnych dráh nasvedčujú, že príprava a transformácia regionálnych dráh bude mimoriadne náročná na kvalitu a kvantitu úprav právnych noriem, ako aj na čas, vyplývajúci z procedurálnej náročnosti zabezpečenia týchto zmien, čo bude mať za následok úpravu časového harmonogramu transformácie, vytýčeného Programom transformácie a rozvoja železničnej dopravy do roku 2000.
   V súčasnej dobe účastníci rokovaní monitorujú podmienky na realizáciu transformácie a postupne definujú ďalšie kroky v príprave, ktoré treba vykonať, aby sa vytvorilo vhodné legislatívne a ekonomické prostredie, s cieľom dosiahnuť očakávaný efekt transformácie, ktorým je posilňovanie samostatnosti regiónov a územných samospráv pri zabezpečovaní dopravnej obsluhy územia železničnou dopravou a zhospodárnenie prevádzky na málo výkonných tratiach.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Priebežnú správu o výsledkoch rokovaní s maďarskou stranou o vykonaní rozsudku Medzinárodného súdneho dvora vo veci SVD Gabčíkovo-Nagymaros.
   Rokovania s maďarskou stranou o vykonaní rozsudku začali 22. októbra 1997 a do 16. decembra 1997 sa uskutočnili celkom štyri. Uvedená správa obsahuje prehľad o priebehu a výsledkoch doterajších rokovaní vládnych delegácií o naplnení rozsudku. Jej súčasťou je aj vyčíslenie finančných nákladov na zabezpečenie rokovaní s maďarskou stranou o vykonaní rozsudku MSD vo veci SVD G-N.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s poskytnutím finančnej podpory na operáciu ZEÚ (Západoeurópskej únie) MAPE (Multinational Advisory Police Element) v Albánsku. Cieľom MAPE je prispieť k úsiliu medzinárodného spoločenstva o nastolenie stability v Albánsku.
   Participácia Slovenskej republiky na riešení albánskej krízy má význam z hľadiska potvrdenia záujmu SR o účasť na mierových aktivitách medzinárodného spoločenstva. Bude konkrétnym výrazom podpory SR aktivitám ZEÚ smerujúcim k nastoleniu a upevneniu demokratických pomerov, väčšej stability, demokratickej vlády a právneho poriadku v Albánsku.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy spolkového kancelára Rakúskej republiky Viktora Klimu v Slovenskej republike 27. novembra 1997, ktorá pozitívne hodnotí priebeh a výsledky rokovaní. Osobitná pozornosť sa venovala konkrétnym návrhom hospodárskej spolupráce medzi SR a RR, ako aj želaniu oboch strán - zabezpečiť dobrú priechodnosť spoločných hraníc pre občanov oboch republík aj po vstupe RR do Schengenskej dohody. Z poverenia vlády SR podniknú v tomto smere kroky príslušné ministerstvá.

   Vláda dnes prerokovala a vzala na vedomie materiál Domy Matice slovenskej na jazykovo zmiešaných územiach v Slovenskej republike, ktorý uvádza zámery rozvoja siete matičných pracovísk pôsobiacich svojím záberom na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky (s osobitným zreteľom na južné Slovensko). Obsahuje aj finančnú náročnosť pracovísk MS pôsobiacich na jazykovo zmiešaných územiach SR v rokoch 1997-1999.

   Program výmeny medzi Slovenskou republikou a Štátom Izrael v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy na roky 1998 až 2000 vláda vrátila na dopracovanie.

   Vláda prerokovala Návrh na zriadenie Stálej slovensko-českej hraničnej komisie a na vymenovanie členov slovenskej delegácie a vzala na vedomie, že Spoločná slovensko-česká rozhraničovacia komisia, ktorá bola zriadená v roku 1993, dňom 25. júla 1997 ukončila svoju činnosť. V uvedený deň nadobudla platnosť Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnej štátnej hranici. Platnosť nadobudli aj navrhnuté zmeny priebehu štátnej hranice a došlo k vzájomnému odovzdaniu oddelených častí štátnych území o výmere 452 ha.
   V súlade so záväzkami, ktoré Slovenskej republike vyplývajú z predmetnej zmluvy, vláda súhlasila so zriadením Stálej slovensko-českej hraničnej komisie a vymenovala členov jej slovenskej delegácie. Úlohou komisie je zabezpečiť najmä plnenie záväzkov zmluvných štátov pri správe štátnej hranice a udržiavať jej vyznačenie.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s účasťou delegácie Slovenskej republiky na 7. Konferencii Organizácie Spojených národov o štandardizácii geografického názvoslovia 13. až 22. januára 1998 v New Yorku a 19. zasadnutí Skupiny expertov OSN pre geografické názvoslovie 12. januára a 23. januára 1998 v New Yorku, USA.

   Návrh opatrení na zabezpečenie úloh z uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 768 z 11. novembra 1997 vláda vzala na vedomie. V tejto súvislosti uložila ministrovi vnútra vypracovať a predložiť na rokovanie vlády analýzu súčasného stavu a štruktúry organizovaného zločinu na území Slovenskej republiky s návrhom záverov a odporúčaní vyplývajúcich z analýzy.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch 29. zasadnutia Generálnej konferencie UNESCO.

   Informáciu o výsledkoch spolupráce medzi Slovenskou republikou a Belgickým kráľovstvom v rezorte ministerstva zahraničných vecí vláda prerokovala a vzala na vedomie.

   Informáciu o výsledkoch spolupráce medzi Slovenskou republikou a Belgickým kráľovstvom vo vojenskej oblasti v období od januára 1997 do novembra 1997 vláda po prerokovaní vzala na vedomie.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o výsledkoch spolupráce medzi Slovenskou republikou a Belgickým kráľovstvom v rezorte ministerstva vnútra.

   Informáciu o realizácii podporných finančných programov pre malé a stredné podnikanie za III. štvrťrok 1997 vláda po prerokovaní vzala na vedomie.

   Informáciu o priebehu a výsledkoch 9. stretnutia strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu, ktoré sa konalo v Montreali - Kanade 9.-19. septembra 1997, vláda vzala na vedomie.

   Vláda po prerokovaní vzala na vedomie Informáciu o výsledkoch regionálnej konferencie ministrov dopravy a ministrov životného prostredia členských štátov EHK - OSN, ktorá sa konala vo Viedni 12.-14. novembra 1997.

   Štatistické informácie o vývoji vo vybraných úsekoch ekonomiky Slovenskej republiky vláda prerokovala a vzala na vedomie. Materiál obsahuje "Základné tendencie vývoja vo vybraných úsekoch hospodárstva SR v novembri a za jedenásť mesiacov roku 1997", "Vývoj zahraničného obchodu za január až november 1997" a "Vývoj spotrebiteľských cien v decembri 1997".

   KONIEC KOMUNIKÉ
   Bratislava 13. januára 1998
   TIO Úradu vlády SR