Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 20. januára 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 150. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Vladimíra Mečiara. Na zasadnutí nie je prítomný minister hospodárstva Karol Česnek.

   Zmeny v programe:

   Predkladateľka stiahla Návrh členov Rady a Dozornej rady Fondu detí a mládeže SR.

   Zaradil sa:

   Návrh na odvolanie a vymenovanie prednostu Okresného úradu v Rožňave.
   Predkladá: minister vnútra

* * *

   Vláda po prerokovaní vrátila na dopracovanie Návrh zákona o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok.

   Vláda prerokovala Návrh na odvolanie a vymenovanie prednostu Okresného úradu v Rožňave, ktorý predložil minister vnútra.
   Z uvedenej funkcie odvolala Ing. Ladislava Ocelníka a do funkcie prednostu Okresného úradu v Rožňave vymenovala Ing. Antona Barbierika s účinnosťou od 22. januára 1998.

   Návrh zákona o sociálnej pomoci vláda po prerokovaní vrátila na prepracovanie.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o zriadení Ekonomicko-sociálnej rady. Súčasne schválila jej štatút, podpredsedu vlády SR J. Kalmana za jej predsedu a štyroch zástupcov vlády SR do tejto rady. Členom vlády a ostatným vedúcim úradov štátnej správy vláda uložila dodržiavať Štatút a Rokovací poriadok ESR, rešpektovať požiadavky jej predsedu v súlade s obsahom, organizačnou prípravou a priebehom rokovania ESR.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme medzi Železnicami Slovenskej republiky a štátom na rok 1998. Ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií uložila v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 258/93 Z.z. o ŽSR a zákonom NR SR č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov uzavrieť so ŽSR túto zmluvu do 14 dní po schválení vládou.
   Predmetom zmluvy je objednávka dopravných výkonov. Pri koncipovaní objednávky dopravných výkonov na rok 1998 sa vychádzalo z úrovne vlakových kilometrov zmluvy na rok 1997.

   Správu z 11. riadneho zasadnutia Rady colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky, ktoré sa konalo 24. novembra 1997 v Bratislave vláda po prerokovaní vrátila na dopracovanie.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s pristúpením k Európskemu rámcovému dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi a k doplnkovému protokolu k dohovoru.
   Podporovanie a ďalšie rozvíjanie cezhraničnej spolupráce v duchu uvedených medzinárodných dokumentov bude predstavovať významné obohatenie susedskej spolupráce medzi priľahlými prihraničnými obcami na obidvoch stranách spoločnej hranice s Českou republikou, Rakúskom, Maďarskom, Ukrajinou a Poľskom.

   Návrh Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o spolupráci vo vojenskej oblasti vláda po prerokovaní schválila a odporučila prezidentovi republiky splnomocniť na jej podpísanie ministra obrany SR.
     Uvedený návrh zmluvy zodpovedá záujmom zahraničnej politiky Slovenskej republiky, je v súlade s právnym poriadkom SR a so záväzkami vyplývajúcimi pre Slovenskú republiku z platných medzinárodných zmluvných dokumentov.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh programu vojenských cvičení súvisiacich s vysielaním príslušníkov a jednotiek Armády SR do zahraničia a pobytom príslušníkov a jednotiek ozbrojených síl iných štátov na území SR v rámci Partnerstva za mier v roku 1998. Materiál sa predloží Národnej rade SR na vyslovenie súhlasu.

   Správu o pôsobení príslušníkov Armády Slovenskej republiky v jednotkách mierových síl Organizácie Spojených národov a v monitorovacích misiách OSN vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
   Ministra obrany SR splnomocnila rokovať o príprave projektu Spolupráca stredoeurópskych štátov v mierových operáciách (CENCOOP) s cieľom vytvoriť spoločnú brigádu mierových síl na podporu aktivít Organizácie Spojených národov a ďalších bezpečnostných organizácií do roku 2000.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s účasťou delegácie Slovenskej republiky na IV. konferencii členských štátov Bazilejského dohovoru o riadení pohybu nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, ktorá sa uskutoční v dňoch 23. až 27. februára 1998 v Malajzii.
   Bazilejský dohovor je významný medzinárodný dokument, uzatvorený v rámci OSN, ktorý sa prijal s účelom znížiť medzinárodnú prepravu nebezpečných odpadov s tým, aby si každý štát zabezpečil spracovanie alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov predovšetkým na vlastnom území. Tomuto cieľu majú členské štáty prispôsobiť aj svoju legislatívu. Na pomoc členským štátom pri implementácii dohovoru do národných právnych predpisov, ako aj pri riešení ďalších problémov, sa zriaďujú regionálne školiace strediská. Na základe iniciatívy Ministerstva životného prostredia SR, prvé z nich, ktoré sa zriadilo pre oblasť strednej a východnej Európy v Bratislave, už začalo svoju činnosť. Prvý kurz sa uskutočnil v júni 1997 za účasti zástupcov 18 krajín strednej a východnej Európy, ďalšie v novembri a v decembri 1997.

   Správu o zasadnutí Európskej rady v Luxemburgu v dňoch 12.-13. decembra 1997 vláda po prerokovaní vzala na vedomie.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh na zapožičanie štátnych vyznamenaní - Rad Bieleho dvojkríža II. triedy Fra Ludwigovi Hoffmannovi von Rumerstein a Albrechtovi von Boeselager a Rad Bieleho dvojkríža III. triedy Fra Norbertovi Václavovi Kinskému z Vchynic a Tetova.

   Vláda prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh územného plánu veľkého územného celku Bratislavského kraja a správu o problémoch a zámeroch hlavného mesta SR Bratislavy.
   Poloha riešeného územia Bratislavského kraja je špecifická z hľadiska jeho významu v systéme osídlenia Slovenska, ako aj v medzinárodných súvislostiach.
   Územnoplánovací dokument je nástrojom územného plánovania. Zosúlaďuje predovšetkým záujmy štátu a miestnych samospráv na riešenom území, s cieľom zabezpečiť v regióne podmienky na trvalo udržateľný rozvoj.
   Územný plán je v súlade s Koncepciou územného rozvoja Slovenska a na území Bratislavského kraja je základným koordinačným podkladom na rozvojové programy štátu a obcí.

   Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj, vláda po prerokovaní schválila.
   Nariadenie vlády SR vyhlasuje tie časti územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj, ktoré sú navrhované ako záväzné. Zároveň ich priestorovo vymedzuje a určuje základné zásady usporiadania územia a limity jeho využitia určené v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania.

   Vláda SR v súlade s uznesením č. 944 z 12. decembra 1995, ktorým schválila Koncepciu transformácie sociálnej sféry Slovenskej republiky, prerokovala návrh a súhlasí s ratifikáciou Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 176 z roku 1995 o bezpečnosti a zdraví v baniach Slovenskou republikou, ktorý Generálna konferencia MOP prijala na svojom 82. zasadnutí 22. júna 1995 v Ženeve.

   Návrh zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády Slovenskej republiky na I. polrok 1998 vláda po prerokovaní schválila.
   Materiál sa predložil so zreteľom na získanie objektívnych poznatkov a informácií vyplývajúcich z kontrol plnenia úloh štátnej správy, ako aj hospodárenia s prostriedkami určenými na plnenie úloh štátnej správy. Zohľadňuje tiež oblasť kontroly vybavovania, prešetrovania petícií, sťažností, oznámení a podnetov občanov, ako aj úlohy spojené so stykom s verejnosťou.

   Vláda prerokovala a schválila aj Návrh zásad koordinácie kontrolnej činnosti v štátnej správe.
   Zásady koordinácie kontrolnej činnosti v štátnej správe rešpektujú príslušné hmotnoprávne predpisy upravujúce kontrolnú činnosť orgánov kontroly, upravujú cieľ, význam koordinácie, jej predmet a spôsob vykonávania kontrolnej činnosti orgánov kontroly v štátnej správe.

   Návrh zákona o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)  v znení neskorších predpisov vláda po prerokovaní schválila.
   Účelom zákona je upraviť podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, ktorými sa rozumejú trhoviská, tržnice, príležitostné trhy, ambulantný predaj a predaj z pojazdných predajní. Zákon určuje tiež povinnosti právnických a fyzických osôb pri tomto predaji, vymedzuje druh výrobkov a poskytovaných služieb, ktoré je možné na týchto miestach predávať. Stanovuje povinnosti obcí pri povoľovaní zriaďovania trhových miest a pri ich spravovaní. Vymedzuje oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto zákona, vrátane práva na ukladanie sankcií.

   KONIEC KOMUNIKÉ
   Bratislava 20. januára 1998
   TIO Úradu vlády SR