Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 27. januára 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 151. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu V. Mečiara.

   Z dnešného programu sa vypustili nasledujúce materiály:

   Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a o zmene niektorých predpisov

   Návrh zákona o ochrane obyvateľov obcí pred hlukom z leteckej prevádzky a o poskytovaní finančného príspevku na odhlučnenie nehnuteľností v hlukových ochranných pásmach letísk

   Návrh na diferencované tarify od roku 1998 pre nadpriemernú spotrebu elektrickej energie a zemného plynu obyvateľstvom

   Dodatočne zaradené body:

   Správa o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 1997
   Predkladá: podpredsedníčka vlády SR K. Tóthová

   Štatistické informácie o vývoji vo vybraných úsekoch ekonomiky Slovenskej republiky - "Vývoj zahraničného obchodu za rok 1997", "Vývoj cien vo výrobnej sfére v decembri 1997" a "Výsledky konjunkturálneho prieskumu, vykonaného v priemyselných a stavebných podnikoch v januári 1998"
   Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

* * *

   Vláda SR prerokovala a vrátila na dopracovanie Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona č. 250/1994 Z.z.

   Návrh zákona o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky vláda po prerokovaní v znení zmien a doplnkov schválila.
   Cieľom návrhu zákona je novým spôsobom upraviť evidenciu občanov Slovenskej republiky a vytvoriť nový informačný systém obsahujúci komplexné údaje o obyvateľoch, žijúcich na území Slovenskej republiky, ako aj o občanoch SR, žijúcich v zahraničí. Tieto údaje budú využívať štátne orgány, orgány samosprávy a iné právnické osoby v rozsahu ich pôsobnosti podľa osobitných zákonných úprav.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch summitu predsedov vlád štátov Stredoeurópskej iniciatívy za účasti ministrov zahraničných vecí v dňoch 28.-29. novembra 1997 v Sarajeve.
   Priebeh a výsledky summitu opäť potvrdili potrebu revitalizácie pôvodného prioritného poslania SEI, spočívajúceho v konkrétnej ekonomickej a technickej spolupráci pri rozvíjaní regionálnej infraštruktúry, čiže také smerovanie SEI, ktoré podporuje aj Slovensko.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.
   Dohoda zabezpečuje ochranu všetkých utajovaných skutočností, vymieňaných medzi oboma zmluvnými stranami a upravuje postupy pri zaobchádzaní s nimi. Zodpovedá záujmom zahraničnej politiky Slovenskej republiky a vypracovaná je v súlade s právnym poriadkom SR a všeobecnými zásadami medzinárodného práva, ako aj záväzkami SR vyplývajúcimi z iných medzinárodných dokumentov.

   Vláda po prerokovaní vzala na vedomie Správu o výsledku konzultácie vo Výbore WTO pre platobné bilancie 17. decembra 1997 v Ženeve k zavedeniu dovoznej prirážky Slovenskou republikou.
   Slovenská republika, využívajúc článok XII GATT 1994, zaviedla 21. júla 1997 dovoznú prirážku. Podmienkou pre uplatňovanie dovoznej prirážky podľa pravidiel a princípov platných pre každého člena Svetovej obchodnej organizácie je, že krajina, ktorá zaviedla dovoznú prirážku, musí na konzultáciách vo Výbore WTO pre platobné bilancie preukázať opodstatnenosť jej zavedenia a členom WTO dokumentovať povahu ťažkostí v platobnej bilancii a v devízových rezervách. Súčasne musí predstaviť nápravné opatrenia, smerujúce k odstráneniu vzniknutej situácie a navrhovaný harmonogram jej eliminácie.

   Vláda prerokovala a schválila Spoločný dohovor o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a bezpečnosti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi podpísaný vo Viedni 30. septembra 1997.
   Dohovor je prvým medzinárodno-právnym dokumentom, ktorý stanovuje základné bezpečnostné požiadavky na spôsob nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi. Tento dohovor významným spôsobom prispeje k transparentnosti slovenského jadrového programu. Podpísal ho minister hospodárstva SR K. Česnek počas 41. Generálnej konferencie (dohovor doteraz podpísali zástupcovia 25 štátov, z ktorých väčšinu predstavujú jadrové štáty).

   Správu o systéme nakladania, dozoru a likvidácie zachytených rádioaktívnych materiálov vláda po prerokovaní vzala na vedomie. V súlade so zákonom o mierovom využívaní jadrovej energie a nariadením vlády SR o ochrane pred ionizujúcim žiarením, uložila ministrovi hospodárstva v spolupráci so zainteresovanými rezortnými ministrami tento systém dopracovať. Ide v ňom o súčinnosť jednotlivých orgánov a organizácií pri záchyte, manipulácii, dočasnom uložení, spracovaní a konečnom bezpečnom uložení jadrových a rádioaktívnych materiálov. Týmto prístupom sa uvedená problematika dorieši komplexne.

   Správu o zabezpečení úlohy z uznesenia vlády SR č. 482 z 1. júla 1997, týkajúcu sa mechanizmu prerozdeľovania povinného zdravotného poistenia vláda po prerokovaní vzala na vedomie. Na návrh Ministerstva zdravotníctva SR súhlasila so zachovaním súčasného prerozdeľovacieho mechanizmus. Jeho prehodnotenie bude reálne až po odstránení kolíznych stavov a duplicít v Centrálnom registri poistencov SR a po stanovení objektívneho počtu poistencov a ich vekovej štruktúry v registroch zdravotných poisťovní.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Programom OSN pre životné prostredie v mene Sekretariátu Dohovoru OSN o biologickej diverzite o IV. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite. Konferencia sa uskutoční v dňoch 4.-15. mája 1998 v Bratislave v priestoroch a.s. Incheba. Bude to jedno z najvýznamnejších podujatí v rámci OSN, uskutočnených na Slovensku. Zúčastnia sa na ňom predstavitelia 171 zmluvných strán Dohovoru OSN o bilogickej diverzite a mnohých medzinárodných vládnych i mimovládnych organizácií.
   Ochrana biologickej diverzity patrí medzi prioritné oblasti štátnej environmentálnej politiky. Slovenská republika je jednou z mála krajín, ktoré v súčasnosti majú spracovanú a schválenú na úrovni vlády i parlamentu Národnú stratégiu ochrany biodiverzity.
   Návrh na zabezpečenie IV. zasadnutia Konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite, ktorý je súčasťou predchádzajúceho materiálu, vláda vrátila na prepracovanie.

   Návrh na odvolanie a vymenovanie nového splnomocnenca vlády SR v spoločnej organizácii INTEROCEANMETAL so sídlom v Štetíne a na vyslanie delegácie Slovenskej republiky na prvú časť štvrtého zasadnutia Zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre morské dno v dňoch 16.-17. marca 1998 v Kingstone na Jamajke vláda SR po prerokovaní schválila. Z funkcie splnomocnenca vlády SR v spoločnej organizácii INTEROCEANMETAL odvolala RNDr. Pavla Malíka, CSc. a od 1. januára 1998 do tejto funkcie vymenovala RNDr. Juraja Tözséra, CSc.

   Vláda schválila Návrh na odvolanie a vymenovanie členov Slovenskej štatistickej rady.
   Podľa § 8 zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov,
   - z funkcie člena a zároveň podpredsedu Slovenskej štatistickej rady odvolala Ing. Juraja Schanera;
   - do funkcie podpredsedu Slovenskej štatistickej rady vymenovala Ing. Milutína Krištofiča, CSc., podpredsedu Štatistického úradu SR a
   - do funkcie člena Slovenskej štatistickej rady vymenovala RNDr. Pavla Tomastu, CSc., riaditeľa odboru analýz, koncepcií a stratégie Národného úradu práce.

   Vláda po prerokovaní vrátila na dopracovanie návrh Koncepcie samofinancovania činnosti výkonov Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

   Vláda prerokovala návrh a schválila Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 1998.

   Plán práce vlády Slovenskej republiky na rok 1998 vláda po prerokovaní schválila.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o realizácii úloh súvisiacich s plnením Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o vojensko-technickej spolupráci.

   Informáciu o zabezpečení realizácie Programu obnovy dediny na Slovensku od roku 1998 vláda vzala na vedomie a konštatovala, že rozbehnutie programu v roku 1998 je zabezpečené v metodickej, organizačnej i propagačnej oblasti, ako aj v oblasti medzinárodných kontaktov.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o súčasnom stave a návrhu na zachovanie hradov, slovanských hradísk a historických parkov na Slovensku, ktorý sa predložil v zmysle prijatého Národného programu záchrany a revitalizácie kultúrnych pamiatok.
   Materiál vyčísľuje finančné nároky na záchranu a prezentáciu tejto časti kultúrneho dedičstva, ktorá výrazne ovplyvňuje rozvoj turistického ruchu. Finančné požiadavky sú rozčlenené podľa viacerých preferenčných hľadísk, podľa ktorých sa použijú pridelené prostriedky.

   Informáciu o vývoji miezd a produktivity práce v Slovenskej republike za 1. až 3. štvrťrok 1997 vláda vzala na vedomie.

   Vláda vzala na vedomie Štatistické informácie o vývoji vo vybraných úsekoch ekonomiky Slovenskej republiky - "Vývoj zahraničného obchodu za rok 1997", "Vývoj cien vo výrobnej sfére v decembri 1997" a "Výsledky konjunkturálneho prieskumu, vykonaného v priemyselných a stavebných podnikoch v januári 1998".

   KONIEC KOMUNIKÉ
   Bratislava 27. januára 1998
   TIO Úradu vlády SR