Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 3. februára 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 152. riadnej schôdzi a rokovať začala pod vedením podpredsedu vlády SR S. Kozlíka.

   Zmeny v programe:

   Návrh zákona o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti predkladateľ stiahol z dnešného rokovania vlády.

   Dodatočne sa zaradila informácia Štatistického úradu SR "Základné tendencie vývoja vo vybraných úsekoch hospodárstva Slovenskej republiky v decembri 1997 a za rok 1997"

* * *

   Vláda SR dnes prerokovala a v znení zmien a doplnkov schválila Návrh zákona o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov.
   Návrh zákona vytvára zákonné podmienky na zohľadnenie znevýhodnených podmienok podnikania v poľnohospodárstve v podpornom mechanizme. Obsahuje tiež ustanovenia o ochrane poľnohospodárstva pri dovoze a vývoze, ktoré sú v plnom súlade so Všeobecnou dohodou o clách a obchode. Súčasťou návrhu zákona je tiež návrh novelizácie niektorých súvisiacich predpisov.

   Návrh na odvolanie JUDr. Ivana Majeríka z funkcie podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vláda po prerokovaní schválila.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a o zmene niektorých predpisov. Jeho účelom je zosúladiť ustanovenia Zákonníka práce s Dohovorom MOP č. 105 o zrušení nútenej práce a ustanovenia Zákonníka práce, upravujúce pracovné podmienky mladistvých s Dohovorom MOP č. 138 o minimálnom veku. Ďalej tiež zrušiť zákaz výkonu nočnej práce žien v súlade s Čl. 119 Zmluvy o Európskej únii a Smernicou Rady č. 76/207/EHS.
   V nadväznosti na navrhované zmeny príslušných ustanovení Zákonníka práce je potrebné v zákone č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov a v zákone č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov zrušiť ustanovenia, ktoré riešia mzdové nároky zamestnancov v týchto prípadoch.
   Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. apríla 1998.

   Informáciu o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za január až november 1997 vláda po prerokovaní vzala na vedomie. Konštatovala, že celkové príjmy štátneho rozpočtu SR sa dosiahli vo výške 159 142,5 mil. Sk, výdavky štátneho rozpočtu SR dosiahli 192 632,2 mil. Sk. Rozpočtové hospodárenie SR k 30. novembru 1997 skončilo schodkom vo výške 33 489,7 mil. Sk.

   Vláda prerokovala Návrh systému prípravy, riešenia a financovania integrovaných projektov vedy a techniky a súhlasila s jeho uplatňovaním v rámci každoročnej prípravy nových úloh základného výskumu a projektov aplikovaného výskumu.
   Riešením integrovaných projektov vedy a techniky sa bez zvyšovania nárokov na štátny rozpočet dosiahne súčinnosť v riešení základného a aplikovaného výskumu. Uvedenou formou sa predpokladá aplikačne orientovať až do 20 % disponibilných výskumných kapacít a finančných zdrojov SAV a vysokých škôl.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o plnení opatrení spojených s Koncepciou podpory vývoja, výroby, dovozu a distribúcie kvalitných ortopedicko-protetických a kompenzačných pomôcok v dostatočnom množstve a sortimente pre rôzne druhy zdravotného postihnutia.
   Predmetné plnenie úloh uznesenia vlády vytvára rámec koncepčného riešenia danej problematiky celého okruhu zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky. Pritom treba zdôrazniť, že cieľom riešenia tejto problematiky je zlepšiť možnosť získania kvalitných, cenovo dostupných zdravotných pomôcok pre zdravotne postihnutých občanov, čo umožní ich lepšie zaradenie do pracovného a spoločenského života.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím Európskej sociálnej charty a jej protokolov ako druhého najdôležitejšieho dokumentu Rady Európy, ktorým zaručuje svojim občanom hospodárske a sociálne práva podľa štandardov európskeho právneho poriadku. Vláda schválila návrh na pristúpenie k 18 článkom Charty so 60 odsekmi, ktoré zaručujú občanom Slovenskej republiky všetky základné hospodárske a sociálne práva. Neodporučila ratifikáciu 19. článku a niektorých odsekov Charty, súvisiacich so zamestnávaním zahraničných pracovníkov a ich zdravotným i sociálnym zabezpečením. Tieto otázky bude SR naďalej riešiť bilaterálnymi zmluvami so zainteresovanými štátmi.

   Návrh komplexného systému hodnotenia efektívnosti pôsobenia nástrojov aktívnej politiky trhu práce vláda po prerokovaní schválila.
   Materiál obsahuje charakteristiku komplexného systému hodnotenia efektívnosti pôsobenia nástrojov aktívnej politiky trhu práce, ktorý bol doposiaľ vytvorený v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vymedzuje tiež základné predpoklady existencie funkčného komplexného systému hodnotenia efektívnosti nástrojov aktívnej politiky trhu práce a ukladá systematicky realizovať tento komplexný systém s cieľom analyzovať efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov na uplatňovanie nástrojov aktívnej politiky trhu práce, najmä z hľadiska ich prínosu pri vytváraní pracovných príležitostí, a tým aj riešenia nezamestnanosti.

   Vláda prerokovala a schválila text Východiskovej správy Slovenskej republiky k Dohovoru o právach dieťaťa. Ministerku zahraničných vecí poverila predložiť tento materiál príslušnému výboru OSN.
   Návrhy, obsiahnuté vo východiskovej správe, by mali byť zohľadnené najmä v procese prípravy nového rodinného kódexu, resp. novelizovania Zákona o rodine, v rámci rozširovania osvety ohľadne práv dieťaťa vo vzťahu k jeho nositeľom, pri posudzovaní možnosti zriadenia nezávislého orgánu, ktorý by vykonával dohľad nad tým, ako spoločnosť plní svoje povinnosti ohľadne práv dieťaťa a pod.

   Správu o stave plnenia a rozvoja programu Partnerstvo za mier za rok 1997 vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
    Materiál poskytuje v nadväznosti na predchádzajúce informácie poznatky o stave a rozvoji programu Partnerstva za mier, s dôrazom na rok 1998. Charakterizuje základné smery, tendencie, aktuálne podnety a východiská vo vojenskej spolupráci s NATO v nasledujúcom období.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Kontrolnú správu o plnení hlavných smerov, úloh a projektov rozvoja telesnej kultúry v Slovenskej republike. V tejto súvislosti konštatovala, že hlavné úlohy a opatrenia v oblasti rozvoja telesnej kultúry v SR sa úspešne plnia.
   Vláda odporučila rezortným ministrom, vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy, predsedom rozhodujúcich občianskych združení a tiež prednostom krajských a okresných úradov realizovať opatrenia uvedené v správe.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s ukončením platnosti Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied, podpísanej v Budapešti 22. decembra 1981.

   Návrh na vymenovanie nového člena Rady colnej únie vláda po prerokovaní schválila.
   Na základe článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o štatútoch Rady colnej únie a Stáleho sekretariátu Rady colnej únie, v súlade s článkom 2 štatútu Rady colnej únie, ktorý stanovuje, že "členmi rady za Slovenskú republiku sú: minister hospodárstva, minister zahraničných vecí, minister financií, minister pôdohospodárstva", vláda SR odvolala Sergeja Kozlíka z funkcie člena Rady colnej únie a za jej nového člena vymenovala Miroslava Maxona, ministra financií SR.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s odvolaním Ing. Jána Brunovského, CSc., z funkcie zástupcu Slovenskej republiky v Medzinárodnej investičnej banke (MIB) so sídlom v Moskve.

   Návrh na poverenie ministerky školstva gestorstvom prípravy transformácie Univerzity sv. Cyrila a sv. Metoda v Trnave na Katolícku univerzitu sv. Cyrila a sv. Metoda v Trnave vláda prerokovala a schválila.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o predvstupovej stratégii a príprave Slovenskej republiky na vstup do Európskej únie za oblasť pôdohospodárstva.
   Z informácie vyplýva, že najdôležitejšou úlohou slovenskej agrárnej politiky v najbližšom období bude všestranné posilňovanie konkurencieschopnosti agropotravinárskeho sektora.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch 29. zasadnutia Konferencie Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo - FAO.

   Informáciu o ekonomickom vyhodnotení rekonštrukcie južného železničného ťahu na trať s koľajovou spleťou pre normálny a široký rozchod s návrhom na ďalší postup vláda vzala na vedomie. Na základe výsledkov štúdie sa rozhodlo zastaviť ďalšie pokračovanie prípravných prác na predĺžení ŠRT z Košíc do Bratislavy a sústrediť všetko úsilie na dokončenie modernizácie prekládkovej stanice Čierna nad Tisou.

   Informáciu o priebehu rokovaní a záveroch prijatých XII. Valným zhromaždením Svetovej organizácie cestovného ruchu v Istanbule 17.-24. októbra 1997 vláda vzala na vedomie.

   Vláda vzala na vedomie Informáciu o zasadnutí Koordinačného výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 24. novembra 1997.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o vytvorení databázy neregistrovaných cirkví a náboženských spoločenstiev - siekt v Slovenskej republike a formách ich pôsobenia.

   Informáciu o realizácii projektov Programu na zachovanie a využitie tradícií ľudovej architektúry v rámci regiónov Slovenska vláda vzala na vedomie.
   Materiál je koncipovaný tak, aby starostlivosť o zachovanie pamiatok ľudovej architektúry reflektovala tendencie návratu obyvateľstva do vidieckych sídiel, ako aj snahu vlastníkov o modernizáciu, resp. prestavbu pamiatkovo hodnotných objektov ľudovej architektúry pri súčasnom zachovaní ich pamiatkovej hodnoty a podstaty. Konkrétne riešenie zložitej a rôznorodej problematiky starostlivosti o pamiatky ľudovej architektúry si vyžaduje špecifický prístup, zohľadňujúci celospoločenský záujem o záchranu tejto súčasti národného kultúrneho dedičstva pri súčasnom citlivom rešpektovaní oprávnených požiadaviek vlastníkov a užívateľov jednotlivých pamiatkových objektov.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie informáciu Štatistického úradu SR "Základné tendencie vývoja vo vybraných úsekoch hospodárstva Slovenskej republiky v decembri 1997 a za rok 1997".

   KONIEC KOMUNIKÉ
   Bratislava 3. februára 1998
   TIO Úradu vlády SR